Την άμεση έναρξη διαδικασιών εγκρίσεων για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με θητεία, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόκειται για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων με ειδικότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του ΠΤΑ-ΠΔΕ και είναι κενές, και συγκεκριμένα:

  • ένα (1) στέλεχος για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ή περιφερειακής ανάπτυξης και εξειδίκευση σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης,
  • ένα (1) στέλεχος για θέματα κοινωνικά/πολιτιστικά και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση σε θέματα απασχόλησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και
  • ένα (1) στέλεχος για θέματα οργάνωσης και διοίκησης, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ οικονομικής ή πολυτεχνικής σχολής και εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η πρόσληψη των ανωτέρω ειδικών επιστημόνων θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ.