Δείτε τώρα σε ζωντανή μετάδοση τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 19:00μ.μ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ

 

1.     Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

2.     Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

3.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

4.     Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

5.     Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

6.     Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις) την  1-12-2017 στον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

7.     Εξαγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας των Μαρίας, Ζωής, Βασίλη, Χαράλαμπου και Χρίστου Πασχέντη στο  Ο.Τ. 181 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου  (οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας και Ιωνίας), για την διάνοιξη των οδών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

8.     Απευθείας αγορά ακινήτων στο Ο.Τ. 63Β επί της οδού Αριστοτέλους του  σχεδίου πόλεως Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 64/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

9.     Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 243/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού Δημοτικού Λαχανόκηπου και ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

10.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010). 

 

11.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού».

(Εισηγήτρια:  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

13.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Oικ. Έτους 2018».

(Εισηγήτρια:  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

 

14.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

 

15.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 177/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου με θέμα:  «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους  2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

16.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 178/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

17.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 179/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2016», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου  3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

18.  Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

19.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

20.  Ματαίωση  διαδικασίας   σύναψης   δημόσιας   σύμβασης  για την προμήθεια  ειδών σίτισης   (φρέσκα  ψάρια)    για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

21.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

22.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 214/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

23.  Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων με τίτλο: «Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα στο Δήμο Αγρινίου: ανάδειξη και αξιοποίηση».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

24.  Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 

25.  Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2018.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

26.  Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».(Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 112/2017 και 311/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

27.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) ¨ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ¨ Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

28.  Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» για τα έτη 2018 και 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

29.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1231Α-1237-1236Α-1238Α.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

30.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260, 1260Α στις φερόμενες ιδιοκτησίες Ι. Τζαμούρα, Αν. Σιαλευρή, Γεωργ. Τζαμούρα, επί αιτήσεως Αναστασίας Σιαλευρή.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

31.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση μη άρτιου, μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος στην περιοχή Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527 στο Ο.Τ. 1114 όπως προέκυψε από την 10/2014 Διορθωτική Π.Ε. Επί αιτήσεως Ελεήμονα Τηλιγάδα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

32.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση μη άρτιου, μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος στην περιοχή Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Β στο Ο.Τ. 1114 όπως προέκυψε από την 10/2014 Διορθωτική Π.Ε. Επί αιτήσεως Ελένης Τηλιγάδα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

33.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση μη άρτιου, μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος στην περιοχή Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Β στο Ο.Τ. 1114 όπως προέκυψε από την 10/2014 Διορθωτική Π.Ε. Επί αιτήσεως Αναστασίας Τηλιγάδα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

34.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση μη άρτιου, μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος στην περιοχή Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Α στο Ο.Τ. 1114 όπως προέκυψε από την 10/2014 Διορθωτική Π.Ε. Επί αιτήσεως Χρήστου Τηλιγάδα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

35.  Ορθή επανάληψη  της υπ’ αριθμ. 301/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου  (Ο.Τ.Γ.1091) φερόμενης ιδιοκτησίας Μυριούνη Νίκης με κτηματολογικό αριθμό 080506».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

36.  Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων κτημάτων έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

37.  Α) Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου (δημοπρασιών) έτους 2018.

 Β) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

38.  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών  για το έτος 2018, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

39.  Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2017. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

40.  Χορήγηση άδειας κατασκευής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο στο Ο.Τ. 99 σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010). 

 

41.  Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-7-2017 έως 31-12-2017.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

 

42.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου» (2016).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

43.  Έγκριση της  2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

44.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Αντικατάσταση και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελίων, Αγ. Παρασκευής και Παπαδατών».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

45.  Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

46.  Έγκριση του πίνακα κατάταξης σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.