Quantcast

Διαδικασία και δικαιολογητικά πληγέντων από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 1ης Δεκεμβρίου στο Δήμο Μεσολογγίου

 Σχετικά με τις παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, χορήγηση διευκολύνσεων κ.λ.π. στους πληγέντες από την θεομηνία την 1η Δεκεμβρίου 2017 που έπληξε τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνουμε τα εξής:

Ήδη συγκροτήθηκαν από το Δήμο μας τέσσερα (4) κλιμάκια επιτροπών Καταγραφής και Εκτίμησης ζημιών από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα δύο κλιμάκια (2) για την Δημοτική Ενότητα Οινιαδών, ένα κλιμάκιο (1) για την Δημοτική κοινότητα Αιτωλικού και ένα κλιμάκιο (1) για την τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού.

Σχετικά με τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς ενημερώνουμε ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις είναι ως εξής:

1η Περίπτωση: Κοινωνικά βοηθήματα  ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ

α) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών μέχρι 586,94€ (Δ1α/οικ. 7827/1973 (ΦΕΚ 1024/Β) και συμπληρωματική ενίσχυση μέχρι 586,94 € για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ).

β) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κύριων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους μέχρι 5.869,41 €.

Η διαδικασία και οι προδιαγραφές υπολογισμού ενίσχυσης θα γίνουν από τον Δήμο, σύμφωνα με την Π2/οικ.2673/29-08-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185Β/2001). Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια  θα καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και θα αποδοθεί τους δικαιούχους .

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ενδεικτικά δικαιολογητικά για τις πληγείσες κύριες κατοικίες-οικοσκευές είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη με την υπογραφή του δικαιούχου (αν υποβληθεί από άλλον χρειάζεται εξουσιοδότηση)
 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (Ε1)
 3. Έντυπο Ε2 2016
 4. Έντυπο Ε9 (ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2016)
 5. Λογαριασμού ΔΕΗ του ακινήτου
 6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου
 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ηλεκτρονικά κατατεθειμένο (αν μισθώνεται η κατοικία)
 8. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου
 9. Αυτοψία πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πολιτικής Προστασίας (εφόσον υπάρχει)
 10. Φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτων που έχει πληγεί πρέπει να προσκομίσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2016 (Ε1) που να αποδεικνύει την φιλοξενία.

Υποβολή αιτήσεων μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά: Σταυροπούλου 31 Ραδιομέγαρο τηλ:26313/63431

2η Περίπτωση: Αποζημίωση πληγέντων επιχειρήσεων

Η αποζημίωση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών που αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’αριθμ, 20725/β.979/10-5-2011 (ΦΕΚ Β’/1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄» 0000811/ΓΔΟΠ/24-5-2017(ΦΕΚ 1927/Β’/2-6-2017).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση των επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη:

 • Επιτροπές της Περιφέρειας καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις , άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν το ΕΝΤΥΠΟ Ε.3.

Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο Ισόγειο της Δ/νσης Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο) για να υποβάλλουν στην αρχή την Αίτηση με συνημμένο το Έντυπο Ε.3 και κατόπιν εντός (1) ενός μηνός καταθέτουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εκτιμηθεί ή ζημία που έχουν υποστεί στην Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας:

 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ως εξής:
 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, ΕΝΦΙΑ, Ε9
 2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης Ε3, Ε1
 3. Δηλώσεις Φ.Π.Α. 2017
 4. Απογραφή προηγούμενου έτους (Βιβλίο απογραφής έτους 2016)
 5. Τιμολόγια αγοράς Πρώτων Υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
 6. Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
 7. Λογιστικά στοιχεία/ κατάσταση παγίων
 8. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι διαθέσιμα)
 9. Τιμολόγιο απάντλησης λάσπης
 10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας
 11. Στοιχεία νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης δηλ. άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες
 12. Τυχόν βεβαίωση πλημμύρας Πυροσβεστικής
 13. Καταστατικό εταιρείας/ τελευταία τροποποίηση
 14. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης
 15. Φωτογραφίες ζημιών υπόχρεου

3η Περίπτωση: Αποζημίωση ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο

Οι ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο στις αγροτικές εγκαταστάσεις και σε αγροτικά μηχανήματα και αποθήκες που δεν διαθέτουν το ΕΝΤΥΠΟ Ε.3, θα δηλώνεται η ζημία που έχουν υποστεί μέσω του τοπικού ανταποκριτή ΕΛΓΑ, προκειμένου να κάνουν αναγγελία ΠΣΕΑ για φυτικό κεφάλαιο – πάγιο και αποθηκευμένα προιόντα.

Ανταποκριτές ΕΛΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: 2632360205 : Περιστέρης Νικόλαος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ: 2632360038/60218/60013 Περιστέρης Νικόλαος και Φραγκαναστάση Παρασκευή

Related Posts