Σπαταλήθηκαν χρόνος και χρήμα για το έργο  «Βελτίωση ύδρευσης στον οικισµό Αµπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου  ∆ήµου Θέρµου» κι όμως όπως καταγγέλλει  ο Σύλλογος Κοκκινοβρυσιωτών-Κοσινιωτών Αγία Παρασκευή’’ που εδρεύει στον οικισµό Κοκκινόβρυση της οµώνυµης Τοπικής Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας  αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ύδρευσης. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος στις 5-05-2016 έκανε καταγγελία στο Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων, καταθέτοντας στοιχεία προκειμένου να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει με τα έργα ύδρευσης στην περιοχή τους.

Καταπέλτης το πόρισμα

Αφού λοιπόν το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων μελέτησε τα στοιχεία που στάλθηκαν για το έργο που ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική θητεία και ολοκλήρωσε την έρευνά του διαπίστωσε σημαντικές πληµµέλειες μεταξύ των οποίων : Ο ανάδοχος του έργου είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκλήθηκαν στο έργο κατά το διάστηµα από 14-05-2013 έως 29-07-2013 µε δικά του έξοδα. Επίσης στις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµου δε γίνεται σαφής αναφορά στις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες αιτιολογείται η αρµοδιότητα και οι λόγοι εφαρµογής της εξαιρετικής διαδικασίας σε απευθείας ανάθεση ως τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δεύτερου και τρίτου έργου.Και πως η µελέτη µε την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο δεν είναι πλήρης, δεν υπήρξε ουσιαστική-γεωλογική αξιολόγηση του εδάφους και δε λήφθηκε υπόψιν η θέση και η φύση του έργου που για λόγους συντήρησης και εποπτείας είναι απαραίτητη η συνεχής πρόσβαση στις πηγές, στις δεξαµενές και στο αντλιοστάσιο του έργου. Έτσι το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης αποφάνθηκε ότι πρέπει να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή των έργων και να συνταχθεί µελέτη για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβασιµότητας των οδών λαµβάνοντας υπόψιν το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις ιδιαίτερες γεωλογικές, γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. Επίσης, επισηµαίνεται από το Σ.Ε.∆.Ε. η ανάγκη επίδειξης της δέουσας επιµέλειας όσον αφορά τη σχεδίαση, τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τη σωστή και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του έργου. Και τέλος, το Σ.Ε.∆.Ε. τόνισε την ανάγκη διενέργειας Ε.∆.Ε. για να προσωποποιήσουν και καταλογιστούν οι προκύπτουσες πειθαρχικές ευθύνες των εµπλεκοµένων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταµένης Αρχής.Με όλα αυτά βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς ότι όχι από έλλειψη χρημάτων αλλά από λάθη και παραλείψεις το πιο απομακρυσμένο κομμάτι του Δήμου συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ύδρευση.

Βέβαια η δημοτική αρχή το έχει   συμπεριλάβει  µεταξύ άλλων στον προγραµµατισµό του ∆ήµου για ολοκλήρωση και θα υποβληθεί σχετική πρόταση ένταξης της χρηµατοδότησής του στην αµέσως επόµενη σχετική προκήρυξη του Ε.Σ.Π. κανείς όμως δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα εγκριθεί αφού τα χρήματα με βάση αυτά που γνωρίζουμε είναι περιορισμένα για έργα ύδρευσης στην Αιτ/νία.