Quantcast

Καλύβια: Σε κακά χάλια και επικίνδυνη η παιδική χαρά!

  • Πολλούς κινδύνους και πιθανότητα ατυχημάτων για μικρούς και μεγάλους ¨κρύβει¨ τους τελευταίους μήνες ο εγκαταλλειμένος χώρος της παιδικής χαράς στο χωριό μας, αφού όπως διαπιστώσαμε είναι αφύλακτη, γεμάτη χορτάρια, σκουπίδια και με τα εξαρτήματα κάποιων κατασκευών σπασμένα ή επικίνδυνα για παιχνίδι…

Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και θα πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα της ασυντήρητη παιδικής χαράς στην οποία πήγαιναν για παιχνίδι πολλά μικρά παιδιά του χωριού μας!

Χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά με βάση την εμπειρία και την ενημέρωση που έχουμε από το διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για ανάλογες περιπτώσεις, θα προτείναμε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου και την Επιτροπή Παιδικών Χαρών, να επιληφθούν άμεσα της κατάστασης, διότι όπως προαναφέραμε, ελλοχεύουν πιθανοί κίνδυνοι για ατυχήματα, ενώ είναι αναγκαίο να γίνουν βελτιώσεις και επανέλεγχος κανόνων ασφαλείας στη μοναδική παιδική χαρά του χωριού.

Εξάλλου με τους νέους κανονισμούς και τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που διέπουν τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση παιδότοπων και παιδικών χαρών, είναι επιβεβλημένη η άμεση παρέμβαση των αρμοδίων.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, στην εγκύκλιο υπ. αρ. 44 (7 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 30681) του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ με θέμα: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» που είχε αποσταλλεί προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους ΟΤΑ, αναφέρονται τα κάτωθι για τις υφιστάµενες παιδικές χαρές και την ανακατασκευή τους:

Τι γράφει μεταξύ άλλων η υπουργική εγκύκλιος

Η υπ’ αριθµ. 27934/2014 επιχειρεί να λύσει ζητήµατα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ και ταυτόχρονα να άρει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προσκόµµατα που βασίζονταν σε τεχνικά θέµατα, χωρίς όµως την ελάχιστη έκπτωση στις απαιτήσεις ασφάλειας, προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών.

Πιο κάτω αναφέρονται τα εξής:

στ) Η παιδική χαρά λειτουργεί µε ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. Επιπλέον, ο οικείος ΟΤΑ µπορεί να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, όπως κρίνει κάθε φορά, για τη φύλαξη της παιδικής χαράς και να καθορίζει αναλόγως το ωράριο λειτουργίας της.

ζ) Όσον αφορά στην οργάνωση του χώρου της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθούνται οι αρχές της αειφορίας, επί παραδείγµατι εξοπλισµός από ανακυκλώσιµα υλικά, διακριτοί κάδοι ανακύκλωσης κλπ.

Β. Υφιστάµενες παιδικές χαρές

Είναι πασίδηλο ότι το ζήτηµα των υφιστάµενων παιδικών χαρών παρουσιάζει µια εγγενή ιδιοµορφία. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν είναι ποικίλης φύσεως, επί παραδείγµατι αναφορικά µε την καταλληλότητα του χώρου υπάρχουν παιδικές χαρές που δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας ή αντιµετωπίζουν άλλα χωροταξικά προβλήµατα, όπως προαναφέρθηκε.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν παιδικές χαρές, οι εξοπλισµοί των οποίων είναι ασφαλείς ή µπορούν κατόπιν παρεµβάσεων να γίνουν ασφαλείς, πλην όµως δεν υπάρχει φάκελος µε τα στοιχεία τους, καθώς πολλοί έχουν εγκατασταθεί πριν το Νοέµβριο του 1998, οπότε και θεσπίστηκαν τα αντίστοιχα πρότυπα και οι απαιτήσεις ασφαλείας στη χώρα µας.

α) Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχείρησε να επιλύσει τα προαναφερθέντα προβλήµατα δίνοντας στο ζήτηµα της ασφάλειας πρωτεύοντα ρόλο. Με το σκεπτικό αυτό βαρύνουσα σηµασία δίδεται στο αν µια παιδική χαρά είναι ασφαλής και όχι αν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά, λοιπόν, στο θέµα της καταλληλότητας µιας υφιστάµενης παιδικής χαράς θεωρείται πλέον ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, όταν αυτή δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν κινδύνους (όπως για παράδειγµα κατολισθήσεις, κατακρηµνίσεις, εστίες µολύνσεων κ.λπ.).

Η εφαρµογή των προϋποθέσεων που αφορούσαν στην καταλληλότητα, τη σχεδίαση και την οργάνωση του χώρου µιας παιδικής χαράς, που ίσχυαν στην υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφαση και που αφαιρούνται µε τη νέα, δηµιουργούσε εµπόδια στην αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας αυτών των παιδικών χαρών, µε συνέπεια τη διατήρηση των επικίνδυνων εξοπλισµών και την αδυναµία να προβούν οι ΟΤΑ στην ανακατασκευή τους.

Το πρώτο στάδιο της πρότασης ανακατασκευής µιας υφιστάµενης παιδικής χαράς είναι η αξιολόγηση του τόπου στον οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται µέσω τεχνικής έκθεσης στην οποία πρέπει να αποδεικνύεται η τήρηση ή µη όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της νέας απόφασης και στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται φωτογραφίες και σχετικά σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, σκαρίφηµα αποτύπωσης, κλπ.), εφόσον υπάρχουν. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται από µηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου ΟΤΑ.

Στη συνέχεια ο ΟΤΑ εκπονεί τη µελέτη ανακατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς η οποία πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

1. Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα το οποίο θα συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της νέας απόφασης.

2. Τεύχος καθορισµού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισµού που εγκαθίσταται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 (πιστοποιητικά συµµόρφωσης εξοπλισµού, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/προµηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.).

3. Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου διαπιστευµένου φορέα, από την οποία να προκύπτει η συµµόρφωση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού που θα διατηρηθεί προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήµης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

β) Όσον αφορά στους εξοπλισµούς των υφιστάµενων παιδικών χαρών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί µετά το Νοέµβριο του 1998, εφαρµόζονται τα πρότυπα και κατά συνέπεια οι απαιτήσεις ασφαλείας αυτών, που ίσχυαν κατά το χρόνο της εγκατάστασής τους.

γ) Εξοπλισµοί για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή µε αναλυτικά στοιχεία, υπόκεινται στις τυχόν διορθωτικές επεµβάσεις που υποδεικνύουν ως απαραίτητες οι µηχανικοί του οικείου ΟΤΑ κατόπιν συνεννόησης µε το φορέα πιστοποίησης.

Οι διορθωτικές αυτές επεµβάσεις πρέπει να σέβονται τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήµης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών που επικρατούν σε κάθε περιοχή και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δοµική αρτιότητα του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Επί παραδείγµατι, δεν επιδέχεται διορθωτικής επέµβασης το καθεστώς της δοµικής αρτιότητας του εξοπλισµού (π.χ. δοκός κούνιας, δοκός τραµπάλας, κρεµαστή γέφυρα, σκάλες παιχνιδοκατασκευών κ.λπ.). Αντιθέτως, µπορούν να αντικατασταθούν τα σκαλοπάτια της σκάλας της τσουλήθρας ή/και οι κουπαστές αυτής, τα καθίσµατα της κούνιας, καθώς και οι αλυσίδες της κούνιας κ.α, µε ανταλλακτικά ή/και εξαρτήµατα προορισµένα για αυτό το σκοπό.

Οι εξοπλισµοί των παιδικών χαρών της περίπτωσης αυτής υπόκεινται µόνο σε οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από το διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, καθόσον λειτουργούν επί σειρά ετών και είναι ήδη εγκατεστηµένοι, οπότε δεν µπορεί να διεξαχθεί για παράδειγµα έλεγχος της θεµελίωσης ή της αντοχής βάρους αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος περιλαµβάνει έναν ελάχιστο αριθµό προβλεποµένων επιµέρους ελέγχων, όπως για παράδειγµα ελέγχους για τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισµού, την κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειµένα θεµέλια, αιχµηρά άκρα, σηµεία παγίδευσης ρουχισµού ή µέρους του σώµατος, εξαρτήµατα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, εν γένει δοµική αρτιότητα και γενικότερα ότι άλλο κρίνει ο φορέας πιστοποίησης ότι απαιτείται για την κάθε περίπτωση.

Εν συνεχεία, ο διαπιστευµένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου (π.χ. φύλλο ελέγχου), από την οποία προκύπτει η συµµόρφωση ή µη του εγκατεστηµένου εξοπλισµού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήµης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

δ) Η βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήµα για µια υφιστάµενη παιδική χαρά, χορηγείται αφού η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου χωρίς να απαιτηθεί προηγουµένως επιτόπου αυτοψία. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει:

• την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο µηχανικός του ΟΤΑ, συνοδευόµενη από

• φωτογραφική τεκµηρίωση του υλοποιηθέντος έργου,

• τη µελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς

• το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του διαπιστευµένου φορέα.

Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος, είναι ελεύθερη να τον διεξαγάγει.

ε) Ως προς τις απαιτήσεις για την καταλληλότητα λειτουργίας υφιστάµενης παιδικής χαράς, η οποία είναι παντελώς ακατάλληλη ή ο ΟΤΑ επιθυµεί να ανακατασκευάσει εξ υπ’ αρχής, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2, 3 της υπ’ αριθµ.  27934/2014 απόφασής µας. Για τα δε ζητήµατα σχεδιασµού και οργάνωσής της ακολουθούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 της υπ’ αριθµ. 27934/2014 απόφασης».

Οι αρμόδιοι έχουν πλέον το λόγο για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

kalyvia.gr

Related Posts

Comments are closed.