ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Μεσολογγίου – Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,2. Τις διατάξεις...

Διαβάστε Περισσότερα