Τάφοι ανάλογα με τα βαλάντια-Ο νέος κανονισμός λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Αγρινίου

Σε εφαρμογή τέθηκε ο νέος κανονισμός  λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Αγρινίου. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει, για να γνωρίζεται  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας…

Δικαιώματα και τέλη Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου είναι τα ακόλουθα :

1. Δικαίωμα ταφής : – Ανόρυξη τάφου σε απλό μνημείο (χώμα) :145 ευρώ – Ταφή σε σαρκοφάγο μνημείο : 80 ευρώ

2. Δικαίωμα ανακομιδής οστών: – 80 ευρώ

3. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (διπλός ή μονός): -Διπλός οικογενειακός τάφος κατηγορία Α΄ : 1.160 ευρώ -Διπλός οικογενειακός τάφος κατηγορία Β΄ : 805 ευρώ -Μονός τάφος κατηγορία Α΄ : 580 ευρώ -Μονός τάφος κατηγορία Β΄ :403 ευρώ Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη (1,2,3), συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται 15 αποκλειστικά οι κληρονόμοι των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες. Τα παραπάνω δικαιώματα αφορούν το κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρίνιου. Η επιβολή δικαιωμάτων στα υπόλοιπα κοιμητήρια θα γίνει εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Δικαιώματα ιεροπραξιών Τα δικαιώματα ιεροπραξιών στους μη ενοριακούς ναούς των κοιμητηρίων του Δήμου Αγρινίου θα καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με τον καθορισμό των υπολοίπων τελών ή δικαιωμάτων του Δήμου Αγρινίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα ή τέλη καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δωρεές

Κάθε είδους δωρεές δημοτών υπέρ των Δημοτικών Κοιμητηρίων γίνονται αποδεκτές από το Δήμο και χρησιμοποιούνται κατά την επιθυμία των δωρητών.

  • Δωρεάν ταφή Ειδικών κατηγοριών – Απόρων

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί τους τάφους για το δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος και στην Ελληνική Δημοκρατία.

2. Διατελέσαντες αιρετοί Δήμαρχοι ενταφιάζονται δωρεάν σε θέση Α΄ κατηγορίας. Οι τάφοι, οι οποίοι παραχωρούνται για την ταφή των παραπάνω προσώπων θα παραμένουν στο διηνεκές.

3. Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, των σωμάτων ασφαλείας εν ώρα υπηρεσίας καθώς και των διακομιζομένων από το Ανατομείο ενεργείται δωρεάν στο νεκροταφείο.

4. Επίσης, δωρεάν θα ενεργείται η ταφή των αποβιωσάντων ασθενών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα όταν καθίστανται ανέφικτος η αναζήτηση από τα Ιδρύματα των συγγενών τους για την διαπίστωση της από το Νόμο απορίας αυτών.

5. Οι άποροι θα ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς ταφής στο Δήμο Αγρίνιου. Η απορία 10 τους θα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο. 6. Βρέφη μέχρι δύο μηνών θα ενταφιάζονται δωρεάν.

7. Οι τρόφιμοι του Γηροκομείου θα ενταφιάζονται δωρεάν. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται ήδη ειδικός καθορισμένος χώρος ενταφιασμού τους εντός του χώρου του Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.

8. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου θα ενταφιάζονται δωρεάν.

  • Καθήκοντα εργαζομένων στα δημοτικά κοιμητήρια
  • Α. Υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ,ΤΕ, ΠΕ

1. Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθεται από τους προϊσταμένους τους.

2. Φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των νόμων, των αποφάσεων και την πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού.

3. Τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία των Κοιμητηρίων (βιβλίο ταφολογίου, με ονομαστική κατάσταση νεκρού, ιδιοκτήτη, αναφορά στο σχεδιάγραμμα, ημερομηνία παραχώρησης κλπ στοιχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

4. Υποδεικνύουν τους προς παραχώρηση οικογενειακούς τάφους και τους παραχωρούν στους δημότες συντάσσοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

5. Τηρούν βιβλία παρουσίας προσωπικού και ελέγχουν την κανονική άφιξη και αναχώρηση.

6. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εργαζομένων υποχρεούνται στην αυθημερόν ενημέρωση του προϊσταμένου του τμήματος.

7. Ελέγχουν τους κατασκευαστές τάφων υποχρεώνοντας τους να τηρούν το κανονισμό των Κοιμητηρίων.

8. Υποχρεούνται για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς επίσης και για την τήρηση βιβλίου αποθήκης και καταγραφής των υλικών αυτών.

9. Εξυπηρετούν ευγενικά τους δημότες και φροντίζουν για την επίλυση των δίκαιων προβλημάτων τους (υποδεικνύουν στους επισκέπτες την θέση των τάφων, καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους, κλπ.).

10. Καταγράφουν και αναφέρουν προβλήματα, προτείνουν τρόπους βελτίωσης, κλπ.

11. Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ο προϊστάμενος δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο, που είναι τοποθετημένος στο τμήμα, εργασίες όπως υπόδειξη τάφων, συντονισμό των

Β. Εργάτες ταφής

1. Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που τους ανατίθεται από τον προϊστάμενο τους,

2. Είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα τάφων την ταφή των νεκρών και το κλείσιμο των εν λόγω τάφων με γαιώδη υλικά ή το σφράγισμα αυτών που είναι κενοτάφια με την υπάρχουσα ταφόπλακα. 1. Εκτελούν τις εργασίες ανακομιδής των οστών, το πλύσιμο αυτών καθώς επίσης και τον 16 ενταφιασμό τους σε οικογενειακούς τάφους ή τη τοποθέτηση τους στο οστεοφυλάκιο όπως ο κανονισμός ορίζει. 2. Υποχρεούνται για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Κοιμητηρίων.

3. Εξυπηρετούν ευγενικά τους δημότες και συνεργάζονται αρμονικά με τους υπευθύνους και του υπαλλήλους των γραφείων τελετών.

4. Καταγράφουν και αναφέρουν προβλήματα, προτείνουν τρόπους βελτίωσης, κλπ.

  • Γ. Εργάτες Καθαριότητας

1. Είναι υπεύθυνοι για το καθαρισμό των κοινοχρήστων ανοιχτών χώρων εντός και εκτός των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου (πεζοδρόμια, δρόμοι, διάδρομοι, περιβάλλοντες χώροι Ιερών Ναών, περιβάλλοντες χώροι δημοτικών κτιρίων κοιμητηρίων, κλπ χώρων)

2. Είναι υπεύθυνοι για την κοπή των χόρτων εντός των κοιμητηρίων.

3. Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων πέριξ των κοιμητηρίων.

4. Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα όλων των κτιρίων εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων (γραφεία, τουαλέτες, αποδυτήρια εργατών κ.τ.λ.) πλην εσωτερικών χώρων κτιρίων ενοικιαζόμενων σε ιδιώτες.

5. Εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους ανατίθεται και αφορά στην ευπρέπεια την καθαριότητα και τον καλλωπισμό του χώρου.

7. Οι εργάτες καθαριότητας τελούν υπό τις εντολές του εκάστοτε Προϊστάμενου, Διευθυντή και Αντιδημάρχου Κοιμητηρίων Απαγορεύεται στους υπαλλήλους του τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου κάθε ανάμιξη, που έχει σχέση με διαμεσολάβηση μεταξύ συγγενών νεκρών και εργολάβους κηδειών, κατασκευαστών ταφικών μνημείων, τέλεση κηδειών, τέλεση μνημόσυνων, παντός είδους εργασίες καθαριότητας τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ. Επίσης, απαγορεύεται κάθε οικονομική σχέση με εργολάβους κηδειών, κατασκευαστών ταφικών μνημείων, τέλεση κηδειών, τέλεση μνημόσυνων, παντός είδους εργασίες καθαριότητας τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ. Το προσωπικό που υπηρετεί στο τμήμα Κοιμητηρίων ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου υπό την εποπτεία και τη μέριμνα του αρμοδίου Προϊσταμένου, Διευθυντή και αρμοδίου Αντιδημάρχου. Επιτρέπεται η καθιέρωση διακεκομμένης εργασίας των Δημοτικών Υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται στα κοιμητήρια, εφόσον υπάρχει ανάγκη και υπό την κρίση του Προϊστάμενου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί το προσωπικό να εργασθεί πέραν του πενθημέρου ωραρίου και συγκεκριμένα Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και υπερωριακά, τότε θα αμείβεται ανάλογα και βάσει με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Η λειτουργία των λοιπών κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Β του παρόντος, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (πλην των παραγράφων 8,9,10 και 12 που αφορούν μόνο στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου),10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 και επιπρόσθετα ισχύουν τα εξής:

α) Η ταφή θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες των οικείων του νεκρού (πχ. αμοιβή νεκροθάφτη, κατασκευή μνημείου κλπ).

β) Οι εργασίες θα εκτελούνται με αποκλειστικό υπεύθυνο τον κύριο δικαιούχο του τάφου ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και είναι υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε τυχόν φόρου, τέλους, εισφοράς κλπ που απορρέει από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Related Posts

Comments are closed.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.