Τραπεζιώτης “Διανεμήθηκε αρνί το Πάσχα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ποιότητα του κρέατος”

Η Δημοτική Παράταξη «Αγρίνιο Ανατροπή Τώρα – Πολίτες σε δράση» με επικεφαλής τον κ.Δημήτρη Τραπεζιώτη, σε ανακοίνωση. αποκαλύπτει  μεταξύ άλλων τον τρόπο που διανεμήθηκαν ποσότητες νωπού αρνιού το Πάσχα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ποιότητα του κρέατος όπως απαιτεί ο νομός. Ενα θέμα που είχε απασχολήσει και το agriniosite.gr ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  • Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΩΠΟ ΑΡΝΙ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ;

Όταν ο Δήμος Αγρινίου δεν απαντά σε σχετική ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου που υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό η Παράταξή μας που παρακολουθεί στενά τον τρόπο που λειτουργεί και αποφασίζει η Δημοτική Αρχή ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ σήμερα τον τρόπο που διανεμήθηκαν ποσότητες νωπού αρνιού το Πάσχα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στους δικαιούχους χωρίς νόμιμη διαδικασία και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ποιότητα του κρέατος όπως απαιτεί ο νόμος. ΙΔΟΥ:

Ο Δήμος Αγρινίου με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  76001/2-11-2017 διακήρυξη προέβη σε διαγωνισμό με την ανοιχτή άνω των ορίων διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προμήθεια: α) ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, β) ειδών σίτισης (είδη παντοπωλείου – είδη κρεοπωλείου) για του Κοινωνικό Παντοπωλείο και γ) ειδών σίτισης για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η     7-12-2017 και ώρα 17:00 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Η ανωτέρω προκήρυξη ανέφερε ρητά τους λόγους για τους οποίους αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ένας οικονομικός φορέας καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του.  Όριζε δε ότι προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αφενός δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους ρητά αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού  αφετέρου πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια επιλογής και προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο επισυνάπτεται στην ανωτέρω διακήρυξη και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που ορίζει η διακήρυξη, θα πρέπει να υποβάλλει και χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ για κάθε οντότητα στην οποία στηρίζεται. 

Επιπλέον του ανωτέρω αναφερομένου Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης  (ΕΕΕΣ) όριζε ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ μέσα στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να υποβληθεί και η τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών ενός εκάστου συμμετέχοντος. Οι οικονομικοί φορείς για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής υποφάκελοι: α) ο υποφάκελος με τα «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και β) ο υπο – φάκελος «Οικονομική προσφορά».

Στις 7-3-2018 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων και με το υπ΄αριθμ. 2/2018 πρακτικό της εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου να ορισθεί προσωρινός ανάδοχος και να γίνει αποδεκτή η προσφορά του Κ. Β. για το Τμήμα 5 της Ομάδας 1, ως η μοναδική υποβληθείσα προσφορά γι΄αυτό το Τμήμα, και να ορισθεί προσωρινός ανάδοχος η Μ.Β. για τα Τμήματα 5,6 και 7 της Ομάδας 2, που αφορούσαν τα είδη που θα διανέμονταν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η Οικονομική Επιτροπή με την απ’ αριθμ. 38/2018 απόφασή της ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 2 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

 Με την υπ’ αριθμ. 17369/20-3-2018 πρόσκληση η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε τους προσωρινούς αναδόχους όπως εντός 15 ημερών καταθέσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτεί η διακήρυξη  και τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Επειδή η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους προσωρινούς αναδόχους ολοκληρώθηκε  πριν την δεκαπενθήμερη προθεσμία, η Επιτροπή διαγωνισμού με το με αριθμ. 18753/29-3-2018 έγγραφό της ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 29-3-2018 και ώρα 12:00. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώθηκε στις 2-4-2018 κατά τον οποίο βρέθηκαν ότι τα δικαιολογητικά κάποιων συμμετεχόντων παρουσίαζαν ελλείψεις και ζήτησε από αυτούς με το με αριθμ. πρωτ. 19418/3-4-2018 έγγραφό της τη συμπλήρωσή τους εντός 5 ημερών. Στο ανωτέρω έγγραφο η Επιτροπή Διαγωνισμού αναφέρει ότι η Μ. Β.  δεν προσκόμισε άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων τεμαχισμού και τυποποίησης τύπου Α από αρμόδια υπηρεσία ενώ δεν διαπίστωσε καμία έλλειψη στα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Κ. Β.

Στις 5-4-2018, Μεγάλη Πέμπτη, και ώρα 8:00 π.μ. η Επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ύστερα από την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η κατάθεση των οποίων ολοκληρώθηκε στις 5-4-2018, όπως αναφέρει στο υπ’ αριθμ. 3 πρακτικό της.

Σε απάντηση του 19418/3-4-2018 εγγράφου η Μ. Β.  με το από 5-4-2018 έγγραφό της, το οποίο κατατέθηκε ηλεκτρονικά και υπογράφηκε ψηφιακά στις 5-4-2018 και ώρα 10:38:57, δηλαδή περίπου 3 ώρες μετά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, δήλωσε ότι το ανωτέρω δικαιολογητικό το οποίο δεν προσκόμισε δεν απαιτείται από τη διακήρυξη κι εκ περισσού κατέθεσε τις σχετικές άδειες των προμηθευτών της. Δήλωσε επιπλέον για μία ακόμη φορά ότι δεν στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έκανε δεκτό ότι:

1) Η Μ. Β. φαίνεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, ήτοι τα πιστοποιητικά ISO των προμηθευτών της  και τις σχετικές άδεις των προμηθευτών της, ότι δεν διαθέτει την τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα που απαιτεί η διακήρυξη κι επομένως στηρίζεται σε τρίτους, μολονότι δήλωσε υπεύθυνα στο ΕΕΕΣ ότι δεν στηρίζεται σε ικανότητες άλλων και η ΑΕΠΠ με δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή απόφασή της, κατόπιν προσφυγής του Κ. Β., έκανε δεκτό ότι η Μ. Β. δεν στηρίζεται σε άλλους. Επιπλέον έκανε δεκτό, εντελώς αυθαίρετα, ότι εκ παραδρομής η ανωτέρω συμμετέχουσα δήλωσε ότι δεν στηρίζεται σε άλλους (μολονότι η ίδια δήλωσε υπευθύνως στο ΕΕΕΣ ότι δεν στηρίζεται σε άλλους, άσκησε παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ δηλώνοντας κι αποδεικνύοντας ότι δεν στηρίζεται σε άλλους και οι ισχυρισμοί της έγιναν δεκτοί από την ανωτέρω Αρχή και κατέθεσε και το από 5-4-2018 έγγραφό της στο οποίο ρητά αναφέρει ότι δεν στηρίζεται σε άλλους) κι ως εκ τούτου αυθαίρετα και παράνομα κήρυξε αυτή έκπτωτη χωρίς όμως να καταπέσει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

2) Συνεπεία της ανωτέρω υπό 1 σκέψης -απόφασης κήρυξε προσωρινό ανάδοχο των Τμημάτων, για τα οποία είχε ορισθεί προσωρινή ανάδοχος η       Μ. Β., τον Κ. Β.. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω διαπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας είχε καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούσε η διακήρυξη, μολονότι τα δικαιολογητικά αυτά παρουσίαζαν σωρεία ελλείψεων,  και διαπίστωσε ως μοναδική έλλειψη ότι το πιστοποιητικό ΗΑCCP του προμηθευτή αυτού «ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.», στις ικανότητες του οποίου είχε δηλώσει υπεύθυνα κατά την υποβολή της προσφοράς του στις 7-12-2017 ότι στηρίζεται και το οποίο είχε προσκομίσει, δεν καλύπτει το νωπό κρέας αρνιού, διότι η ανωτέρω εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό HACCP που αφορά την επεξεργασία και διάθεση χοιρινού κρέατος. Για την ανωτέρω έλλειψη κάλεσε τον Κ. Β. να προσκομίσει το ανωτέρω δικαιολογητικό, ήτοι πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που να καλύπτει το νωπό κρέας αρνιού. Αντ΄αυτού ο Κ. Β. προσκόμισε  κι ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτά: α) την οικονομική προσφορά που η εταιρεία TUV HELLAS έκανε προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.» προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και β) το 3-4-2018 έγγραφο της εταιρείας TUV HELLAS σύμφωνα με το οποίο «η επιθεώρηση (της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.») θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα και το πιστοποιητικό θα εκδοθεί αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η ανασκόπηση από το Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής διαπίστευσης του ΕΣΥΔ).

Κατόπιν τούτων και μολονότι η Επιτροπή διαγωνισμού αναφέρει στο υπ’ αριθμ. 3 Πρακτικό της, το οποίο αφορά στην κήρυξη των προσωρινών μειοδοτών μετά το άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι έλαβε υπόψη της την εν εξελίξει διαδικασία επέκτασης της πιστοποίησης για την εγκατάσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα είδη κρέατος και μολονότι τίποτα δεν τους διαβεβαίωνε ότι η ανωτέρω εταιρεία πληρούσε τις προδιαγραφές για την επέκταση αυτή της πιστοποίησης, πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Κ. Β. και για τα Τμήματα 5,6 και 7 της Ομάδας 2 της προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε κατεπειγόντως την ίδια ημέρα, ήτοι 5-4-2018, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο κι ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφασή της, κηρύσσοντας έκπτωτη τη Μ. Β. χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και κατακυρώνοντας στο Β. Κ. όλα τα είδη κρεοπωλείου του διαγωνισμού γνωρίζοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν διέθετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για το νωπό κρέας αρνιού, καταστρατηγώντας τους όρους της διακήρυξης που η ίδια είχε θέσει και κυρίως θέτοντας εν γνώσει της σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων που επρόκειτο να προμηθευτούν αυτό από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι για το συγκεκριμένο τμήμα ήτοι το νωπό κρέας αρνιού ο Κ. Β. είχε δώσει ποσοστό έκπτωσης (7%) ενώ η Μ. Β. είχε δώσει ποσοστό έκπτωσης (24 %)

Όμως πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι τυπικές αλλά καίριες διαδικασίες εξέλιξης του διαγωνισμού, ήτοι πριν γίνει η κατακύρωση, πριν παρέλθουν οι προθεσμίες άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας , πριν γίνει ο έλεγχος της διαδικασίας από τον αρμόδιο Επίτροπο και  κυρίως χωρίς καν να έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, και περί ώρα 9:00 π.μ. της 5ης Απριλίου 2018, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη, είχε αρχίσει η παράδοση του νωπού κρέατος αρνιού από τον Κ. Β. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης και η διανομή αυτού στους δικαιούχους πολίτες, θέτοντας πρωτίστως σε κίνδυνο την υγεία αυτών αφού από πουθενά δεν διασφαλίζονταν η ποιότητα του κρέατος που η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής παρέλαβε και διένειμε.

Κατά της υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ο Β. Π. άσκησε στις 20-4-2018 προδικαστική προσφυγή  ενώπιον της ΑΕΠΠ, παραθέτοντας τις ελλείψεις στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Κ.  Β. και κυρίως την έλλειψη και μη προσκόμιση πιστοποιητικού περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για το  νωπό κρέας αρνιού. Η ανωτέρω αρχή όρισε ημερομηνία εξέτασης της ανωτέρω προσφυγής την 15η Μαΐου 2018 και κάλεσε την αναθέτουσα αρχή όπως εντός δέκα (10) ημερών, κατά ανώτατο όριο, από την ημέρα κατάθεσης, διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της επί της προσφυγής.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου συνεδρίασε κατεπειγόντως στις 26-4-2018 διότι, όπως ανέφερε στην πρόσκλησή της προς τα μέλη της, «Καλείστε όπως προσέλθετε στην 10 η /2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις …………………. η οποία κρίνεται κατεπείγουσα, και θα πραγματοποιηθεί σήμερα την 26 η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ……………., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ακύρωση σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και επανάληψη αυτού» …..…Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον εκκρεμεί, ενώπιον της ΑΕΠΠ, προδικαστική προσφυγή του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό Β. Π., κατά της με αριθμό 71/2018 προηγούμενης απόφασής της Οικονομικής Επιτροπής και της κατακύρωσης μέρους της εν λόγω προμήθειας στον Κ. Β. και σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 39/2017 ( ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «η προδικαστική προσφυγή τίθεται στο αρχείο εάν η αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια πριν την έκδοση απόφασης από το σχηματισμό ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή τους. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί άμεσα απόφαση πριν την τυχόν αναστολή ή ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού…….»

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 88/2018 απόφασή της ανακάλεσε την με αριθμ. 71/2018 προηγούμενη απόφασή της και ακύρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και μετά, λόγω διαπίστωσης παράλειψης κατά το στάδιο αυτό κι επανάληψη του διαγωνισμού από το στάδιο αυτό. Η Οικονομική Επιτροπή κατά την ανωτέρω συνεδρίαση δέχτηκε ότι υπάρχουν παραλείψεις, χωρίς ρητή αναφορά αυτών, τις οποίες είχε διαπιστώσει και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού όταν συνεδρίασε στις 5-4-2018 και επικύρωσε η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζοντας την ίδια ημέρα, και παρόλα αυτά προχώρησαν  στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον Κ. Β. αλλά και στην προμήθεια του νωπού κρέατος αρνιού από αυτόν και στη διανομή αυτού.

Μετά την ανωτέρω μερική ανάκληση της με αριθμ. 71/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η προδικαστική προσφυγή του Β. Π. τέθηκε στο αρχείο.

Στις 3-5-2018 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έστειλε το με αριθμ. Πρωτ. 23944/3-5-2018 έγγραφό της προς τον Κ. Β. αναφέροντας τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει, και τα οποία εκείνη αρχικά είχε παραβλέψει, προκειμένου να υπάρχει μια τυπική τήρηση της διαδικασίας. Όμως οι ποσότητες που αφορούσαν το νωπό κρέας αρνιού είχαν ήδη διανεμηθεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Πόλης το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης χωρίς να έχει τηρηθεί καμία διαδικασία και κυρίως χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η ποιότητα του κρέατος.  

Από τα προαναφερόμενα είναι ευχερώς ορατή και αποδεδειγμένη η παράνομη συμπεριφορά και μεθόδευση των οργάνων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγρινίου για την ανάθεση της προμήθειας του νωπού κρέατος αρνιού.

Συγκεκριμένα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Αγρινίου κατά τα προαναφερόμενα έθεσαν σε κυκλοφορία τρόφιμα (νωπό κρέας αρνιού) χωρίς να τηρηθεί καμία διαδικασία και χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η ποιότητα του κρέατος αυτού έτσι που η χρήση του από τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην υγεία και κίνδυνο για τη ζωή των δικαιούχων αυτών.

Επειδή είναι σφόδρα πιθανό να επαναληφθεί η ως άνω παράνομη και επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή των δικαιούχων συμπεριφορά των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου εν όψει του γεγονότος ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο συχνά προμηθεύεται και διανέμει τρόφιμα στους δικαιούχους του.

Επειδή τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής διαγωνισμού και της Επιτροπής παραλαβής του Δήμου Αγρινίου είναι υπάλληλοι κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Είναι επιβεβλημένο, η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά των υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου, να ελεγχθεί από τον Δήμαρχο Αγρινίου και την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή από άποψη νομιμότητας αν δηλαδή με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψουν το Δήμο και τους άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να αποδοθούν, αν ενδεχομένως υπάρχουν, οι αντίστοιχες ευθύνες σ’ αυτούς προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές και ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.