Αγρίνιο: “Στα κάγκελα” οι μικροπωλητές κατά της απόφασης μεταφοράς των λαϊκών αγορών

Διαμαρτύρονται έντονα οι  « Μικροπωλητές Τροφίμων Γης Και Θαλάσσης Λαϊκών Αγορών Αιτ/νίας -Το Βραχώρι » μετά την πρόσφατη απόφαση μεταφοράς των λαϊκών αγορών Αγρινίου.

Το Σωματείο   κατέθεσε αίτηση αυτεπάγγελτου ελέγχου στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πριν από λίγο και αντίγραφο αυτού, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου, στην οποία μεταξύ άλλων εκφράζονται ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την μετακίνηση των Λαϊκών Αγορών ,της Τρίτης και  ακόμη εντονότερα του Σαββάτου .

«Η μετακίνηση σε  κεντροβαρική θέση μέσα στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού της πόλης της Αγρινίου ,πλησίον μεγάλου σούπερ μάρκετ  και  της κοινής ώρας λειτουργίας με το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ,δημιουργούν  έντονο το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επιπλέον η νέα χωροθέτηση  είναι σε περιοχή με πολλές κατοικίες και οι εναλλακτικές διαδρομές προσπελασιμότητας του κέντρου με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, καθίστανται  προβληματικές με δεδομένο τα στενά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που περικλείουν την περιοχή καθώς η παντελής έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης και  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  σε οχήματα, πεζούς και χώρους στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης επιβαρύνουν ανεπίτρεπτα  την αστική ροή» αναφέρει το Σωματείο.

Δείτε αναλυτικά την αίτηση,


Ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 Αίτηση Αυτεπαγγέλτου Ελέγχου

Του σωματείου με την επωνυμία   « Μικροπωλητές Τροφίμων Γής Και Θαλάσσης Λαϊκών Αγορών Αιτ/νίας -Το Βραχώρι » που εδρεύει στο Αγρίνιο  και εκπροσωπείται νομίμως.

Κατά

Των  με αριθμό 30/2020 και 31/2020  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου  περί μετακίνησης  Λαϊκών Αγορών που διεξάγονται ημέρα Τρίτη και Σάββατο αντίστοιχα   και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως.

~~~~~~~~~~~~~~~

 Επειδή κατ’ άρθρο 226  του ν. 3852/10 και την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει όλες τις εκφάνσεις της διοίκησης, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που καθορίζει ο νόμος, να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας και να ακυρώσει μια προδήλως παράνομη διοικητική πράξη.

Επειδή η διαδικασία του αυτεπαγγέλτου ελέγχου λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα ότι δεν μπορούν να αιωρούνται ούτε να τελούν εν ισχύ προδήλως παράνομες πράξεις.

Επειδή η προθεσμία για να ελέγξετε αυτεπαγγέλτως τις εν λόγω αποφάσεως περαιώνεται εντός διμήνου από την ανάρτησή τους  δεδομένου ότι μια πράξη μπορεί να τελεί σε έλεγχο νομιμότητας μόνο όταν αναρτάται στο σύστημα Διαύγεια και καθίσταται εκτελεστή.

Επειδή με την παρούσα αίτηση εισάγουμε τις επίμαχες αποφάσεις  κατά την διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  ελέγχου του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010 .

Επειδή με την με αριθμό 30/2020 απόφαση  εγκρίνεται η μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται την Τρίτη στην Κοινότητα Αγρινίου, από τη θέση που λειτουργεί και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ, σε νέα θέση εντός της Κοινότητας Αγρινίου και συγκεκριμένα, επί της οδού ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ  και στο τμήμα της από την οδό Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως την οδό Θ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (μεταξύ των Ο.Τ. 560 & 168 και με την με αριθμό 31/2020 απόφαση εγκρίνεται η μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται το Σάββατο στην Κοινότητα Αγρινίου, από τη θέση που λειτουργεί και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών ΔΕΛΦΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ, (περιοχή ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ), σε νέα θέση επί της οδού Γ. ΣΕΦΕΡΗ, στο τμήμα της που αντιστοιχεί στο πρόσωπο του Ο.Τ. 359 και  ορίζεται από την οδό ΔΗΜ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ έως δημοτική οδό μεταξύ των Ο.Τ. 359 και 368.

Οι ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις καθίστανται καταρχήν ανυπόστατες και συνεχώς παράνομες και ακυρωτέες  για τους κάτωθι νόμιμους ,βάσιμους και αληθείς λόγους:

1)Από τα άρθρα 42 παρ. 1 και 35 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται η βασική αρχή, που ερείδεται και σε άλλες συνταγματικές διατάξεις, ότι για την τελείωση των τυπικών νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, η δημοσίευσή τους στην ΕτΚ. Με τη δημοσίευση η κανονιστική ρύθμιση καθίσταται προσιτή στους πολίτες, δημιουργείται τεκμήριο γνώσης της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητας των κανονιστικών διοικητικών πράξεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά δικαστήρια. Ειδικώς, όμως, για τις λοιπές, πέραν των προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικού περιεχομένου διοικητικές πράξεις, ο νομοθέτης μπορεί να καθορίσει γενικό ή ειδικούς, κατά περίπτωση, τρόπους δημοσίευσης με άλλο πρόσφορο μέσο, που προσιδιάζει στο αντικείμενο και το χαρακτήρα της επιχειρούμενης ρύθμισης (ΣτΕ Ολ 4108 – 9/1999, σκέψη 6, ΣτΕ 1287/2008, σκέψη 4, 2817/2006, σκέψη 5, 3322/2005, σκέψη 5).

Επειδή, το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Α΄ 114) ορίζει τα εξής: «Κανονιστικές Αποφάσεις. 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1. … α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. β) … 2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια … Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή. … 3. … 4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά εντός τριών ημερών από την έκδοσή τους , κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο». Εξάλλου, το άρθρο 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), το οποίο ισχύει από την 1η.9.2006 (βλ. άρθρο 26), ορίζει ότι «1. Δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) … β) Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Οι πράξεις αυτές τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτόν. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά».

Μόνο η δημοσίευση, κατά το πλήρες περιεχόμενο, των κανονιστικών αποφάσεων τους προσδίδει νόμιμη υπόσταση (ΣτΕ 33/2009, 256/2007, 3/2006, 1788/2004, 2200/2003, 4, 3195/2000, 187/1998, ΣτΕ Ολ 3136/1989). Δεν αρκεί δημοσίευση με παραπομπή σε άλλη πράξη που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΣτΕ 1871, 1872/1986,ΝΣΚ 470/2012).

Επειδή συνεπώς οι ανωτέρω αποφάσεις δεν δημοσιεύτηκαν στο Δημαρχιακό Κατάστημα  εντός τριών ημερών από τη συνεδρίαση κατά το πλήρες κείμενό τους καθίστανται ανυπόστατες και  συνεπώς ανίσχυρες.

2)Επειδή, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), ορίζει, στο άρθρο 52 παράγραφος 1, όπως ισχύει κατόπιν της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), τα εξής: «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …». Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του αυτού άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. ορίζεται ότι: «Με αποφάσεις των κατά τις διακρίσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 αρμόδιων οργάνων και με την αυτή διαδικασία, μπορούν να καθορίζονται, σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. …». Στο δε άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ προβλέπεται ότι: «Οι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα εκδιδόμενες αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από αυτές που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές …». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας …» (παρ. Ι πρώτο εδάφιο), οι δε αρμοδιότητες των δήμων και κοινοτήτων περιλαμβάνουν «κυρίως τους τομείς: α. …γ. Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίον περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. … 4. η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας … σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Περαιτέρω, στο άρθρο 82 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας … εκδίδονται μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας …». Εν συνεχεία, με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προεβλέφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων, διά της προσθήκης υποπεριπτώσεων στο προαναφερθέν άρθρο 75 παρ. (Ι) υποπαρ. (γ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων: «15. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου. 16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου». Εξ άλλου, με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α? 47) ορίσθηκαν τα εξής: «Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α? 87). Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο “Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. Η συνιστώμενη θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αυτές που προβλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά. Έως ότου διοριστεί ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Επειδή, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, σύμφωνα με την ειδικότερη και αναλυτική ρύθμιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, οι οποίες αφορούν την δέσμευση κοινοχρήστων χώρων και αναγκαία τη θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την έννοια του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., υποβάλλονται προς έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και, ήδη, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ως άνω πρόβλεψη περί της εγκρίσεως των σχετικών αποφάσεων από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αναφέρεται στον κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκούμενο κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των ο.τ.α., αλλά, με την εν λόγω διάταξη, καθιερώνεται ειδική διαδικασία θεσπίσεως των σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την οποία η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, δηλαδή, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί πλήρη ουσιαστικό έλεγχο των σχετικών πράξεων των οργάνων των ο.τ.α. (βλ. ΣτΕ 2547/2017, 1592/2016, 3937/2014, 2675/2013).

Επειδή ο καθορισμός χώρου Λαϊκής αγοράς και κάθε μορφή μετακίνησης και επανακαθορισμός  αποτελεί δέσμευση κοινοχρήστου χώρου για συγκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο παράγονται κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις που σύμφωνα με τα ανωτέρω  παράγουν υποχρέωση προς το αρμόδιο όργανο  να προβεί στην κατάρτιση και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης πριν προβεί στην τελική πράξη καθορισμού ή επανακαθορισμού. Εν προκειμένω  η προηγούμενη κατάρτιση κυκλοφοριακής μελέτης αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκατασταθεί με ένα τυπικό βεβαιωτικό έγγραφο της τροχαίας όπως έλαβε χώρα στην έκδοση των προσβαλλόμενων με τα από  τα από 30-11-2019 και 8-12-2018 έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

Η ανωτέρω απλή γνωμοδότηση όπως και αντίστοιχα αυτές της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορούν να υποκαταστήσουν(όπως επιχειρείται εν προκειμένω) την υποχρέωση του οργάνου να προβεί προ της εκδόσεως των προσβαλλόμενων στην προηγούμενη κατάρτιση και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης  ήτοι κυκλοφοριακή μελέτη η οποία θα έπρεπε να προσαρτηθεί στις προσβαλλόμενες.

Ειδικότερα όταν η λαϊκή του Σαββάτου μετακινείται και θα λειτουργήσει επί της οδού Γ. ΣΕΦΕΡΗ, στο τμήμα της που αντιστοιχεί στο πρόσωπο του Ο.Τ. 359 και  ορίζεται από την οδό ΔΗΜ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ έως δημοτική οδό μεταξύ των Ο.Τ. 359 και 368 ήτοι οδός η οποία βρίσκεται πλησίον σουπερ μάρκετ .Είναι προφανές δε ότι η λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η δέσμευση κοινοχρήστων χώρων επί της εισόδου-εξόδου του εν λόγω σούπερ μάρκετ πέραν των άλλων θα επιφέρει πρόσθετες κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις  δεδομένου υπάρχει παράλληλη λειτουργία με αυτή του σούπερ μάρκετ αλλά και ότι για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως:

α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη,

 β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων,

 γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,

 δ) καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών – συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών κλπ.

Τα ανωτέρω στοιχεία λειτουργίας μιας λαϊκής αγοράς αλλά και η μετακίνηση σε  κεντροβαρική θέση μέσα στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού της πόλης της Αγρινίου ,πλησίον μεγάλου σουπερ μάρκετ  και  της κοινής ώρας λειτουργίας με το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ,δημιουργούν  έντονο το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επιπλέον η νέα χωροθέτηση  είναι σε περιοχή με πολλές κατοικίες και οι εναλλακτικές διαδρομές προσπελασιμότητας του κέντρου με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, καθίστανται  προβληματικές με δεδομένο τα στενά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που περικλείουν την περιοχή καθώς η παντελής έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης και  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  σε οχήματα, πεζούς και χώρους στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης επιβαρύνουν ανεπίτρεπτα  την αστική ροή.

Συνεπώς οι προσβαλλόμενες, στερούμενες τον ουσιώδη τύπο της προηγούμενης κατάρτισης και έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης, καθίστανται παράνομες και προφανώς ανυπόστατες και ακυρωτέες.

Επειδή η παράλειψη εξέτασης και ακύρωσης προδήλως παράνομων πράξεων αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και στην αρχή της νομιμότητας, καθώς αποτελεί άρνηση άσκησης αρμοδιοτήτων και εποπτείας με συνέπεια να κτώνται τεκμήριο νομιμότητας προδήλως παράνομες πράξεις.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και φέρεται αρμοδίως.

Για όλα αυτά ζητούμε

Όπως προβείτε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον αυτεπάγγελτο κατά νόμο έλεγχο των  με αριθμό 30/2020 και 31/2020  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου  περί μετακίνησης  Λαϊκών Αγορών που διεξάγονται ημέρα Τρίτη και Σάββατο αντίστοιχα   και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως.

Μεσολόγγι 26/3/2020

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.