28 Σεπτεμβρίου, 2022

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Την Τρίτη 1 η Οκτωβρίου 2019 στις 19.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Α) Αναίρεση – απόσυρση της πρότασης: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης
στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» με κωδικό ΟΠΣ
5003779 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1
(Α/Α ΟΠΣ 1465) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού
προγράμματος “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και της πρότασης «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε.Ν
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5032823 που υποβλήθηκε στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.27.7-8.2 της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγρινίου με τον
Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής
Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση από τον Δήμο Αγρινίου
της αρμοδιότητας υλοποίησης δράσεων για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
Γ) Υποβολή νέας πρότασης με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης
στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδικό: 14.6Ι.27.8.1.3 (Α/Α ΟΠΣ 3352) και τίτλο
«Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων»
του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Α.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης με την
Επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

 

6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
9. Ορισμός Μελών Επιτροπών των κοινωνικών δομών: Κοινωνικού Ιατρείου,
και Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
10. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου
Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη Γενική συνέλευση της
Δημοτικής Επιχείρησης Στάθμευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

13. Ορισμός μελών-εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολοβός).
14. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
15. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019:
Α) Εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς και μισθώσεων
πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους. 
Β) Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων.
Γ) Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό συμβούλιο για την για την
καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
16. Ορισμός μελών και υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης για την
συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων
κτημάτων έτους 2019.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου
έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
18. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
19. Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών
ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 , με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
20. Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών
ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 , με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την περισυλλογή – διαχείριση και
φροντίδα αδέσποτων ζώων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
21. Κατανομή Γ΄ δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
22. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
23. Έγκριση, συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου σε εκθέσεις για την Τουριστική
Προβολή του Δήμου Αγρινίου στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.