Quantcast

Δημήτρης Τραπεζιώτης: Η Βανδή στο Βόλο με 9.920. ευρώ και στο Αγρίνιο με 50.000 ευρώ

Η ΒΑΝΔΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΜΕ 9.920.ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ 50.000 ΕΥΡΩ
Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Στην κρίση σας.

Παραθέτουμε πιο κάτω και επισυνάπτουμε την Απόφαση του Δήμου Βόλου με Αρ. Πρωτ. 103419, από την οποία προκύπτει ότι στον εν λόγω Δήμο η συναυλία με τη Δέσποινα Βανδή τα Χριστούγεννα του 2019 κόστισε στη Δημοτική Αρχή Βόλου το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο Δήμο Αγρινίου όμωςκόστισε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) όπως προκύπτει από την Ομόφωνη με αύξοντα αριθμό 66 Απόφαση της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. του Δήμου Αγρινίου με αριθμό 18/2022 την οποία επίσης παραθέτουμε πιο κάτω και επισυνάπτουμε.
Στην εν λόγω απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α. εντύπωση κάνει το ότι δεναναφέρεταιότι συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ!
Μετά την άρνηση της Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α. κας Μαρίας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σε σχετική ερώτηση να προσδιορίσει το κόστος της εν λόγω συναυλίας και μετά τις αντιδράσεις για το προκλητικό ποσό των 50.000,00 ευρώ, ο Δήμαρχος Αγρινίου προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση επινόησε τους «χορηγούς» και σε σχετική δήλωση του πριν τη συναυλία ανέφερε ότι το επίμαχο ποσό μειώνεται στις 25.000,00€ διότι τα υπόλοιπα χρήματα θα αναζητηθούν από χορηγούς οι οποίοι όμως δεν υπήρχαν διότι εάν υπήρχαν τα ονόματά τους θα αναφερόντουσαν στη σχετική αφίσα που κυκλοφόρησε στην οποία όμως ουδείς χορηγός αναγράφεται.
Σε κάθε περίπτωση όμως ακόμα και έτσι να ήταν τα πράγματα, το γεγονός ότι η συναυλία αυτή στο Αγρίνιο θα κοστίσει 50.000,00€ δεν αλλάζεικαι βεβαίως τησυμφωνία αυτή την έκανε ο Δήμος Αγρινίου. Δηλαδή η ίδια συναυλία της κας Βανδή κόστισε πέντε (5) φορές περισσότερο στο Αγρίνιο από ότι στο Δήμο Βόλου. Δεν είμαστε αντίθετοι σε μια συναυλία ή άλλες εκδηλώσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων για ψυχαγωγία και έξοδο από τα άγχη και την πολύπλευρη κρίση που μαστίζει την κοινωνία. Η ευθύνη βέβαια για την επιλογή της συγκεκριμένης εκδήλωσης και το κόστος αυτής ανήκουν στην παρούσα Δημοτική Αρχή.
Εμείς απλώς επισημαίνουμε ότι σε μια εποχή που οι άνθρωποι, λόγω της οικονομικής κρίσης, φτωχοποιούνται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και αγωνίζονται κυριολεκτικά για να επιβιώσουν,ο Δήμος Αγρινίου συμπεριφέρεται σαν σπάταλη Αντουανέττα και μάλιστα κλείνει συμφωνίες χωρίς διαφάνεια αφού οι εξηγήσεις περί «χορηγών» που έδωσε, μετά τις αντιδράσεις για το προκλητικό ποσό των 50.000€, είναι αστείες, καθόλου πειστικές και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα δεδομένου ότι τα ονόματα των «χορηγών» δεν αναφέρθηκαν πουθενά, ούτε στη διαφημιστική προβολή, ούτε στην εξέδρα της εκδήλωσης!!!
Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι αφού ο Δήμος Αγρινίου τελικά μπορεί να διαθέσει 50.000,00€ για τη συναυλία της Δέσποινας Βανδή, όπως προκύπτει από την προαναφερόμενη και επισυναπτόμενη απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α., μετά την επικαλούμενη«κάλυψη» μέρους του ποσού αυτού, ήτοι του ποσού των 25.000,00€ από «χορηγούς», το υπόλοιπο ποσό των 25.000,00€ που δεν θα διατεθεί προτείνουμε να το διαθέσει για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των πολιτιστικών δράσεων στους 9 πρώην Δήμους, νυν Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) ή για την ενίσχυση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 03/12 /2019
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλου αφού
έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016 και του άρθρου 203 παρ. 1
του Ν. 4555/2018.
2. Τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 00.6443.001
3. Την υπ’ αριθ. 637/2019 ΑΔΑ ΨΝΤΩΩ96-5Η6 ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 626/2019
ΑΔΑ 64ΓΥΩ96-5Λ8 Απόφαση της Ο.Ε. προέγκρισης και δέσμευσης πίστωσης στον
σχετικό Κ.Α., την 2615/2019 Έκθεση ανάληψης δαπάνης με τη βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και τη
δέσμευση στο μητρώο δεσμεύσεων με ΑΔΑ 64ΕΜΩ96-4Υ7 της 27/11/2019, όπως ορίζει
το άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016.
4. Το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005955011 και
το εγκεκριμένο αυτού με ΑΔΑΜ: 19REQ005955123
5. Την υπ’ αριθμ. 72549/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ4Ρ9Ω96-ΕΘΧ) για ορισμό
αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Βόλου.
6. Την ανάγκη διοργάνωσης εκδηλώσεων εθιμοτυπικού, εορταστικού και κοινωνικού
χαρακτήρα και την παροχή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων επί του συνόλου των δημοτικών
– τοπικών κοινοτήτων και του πληθυσμού της πόλης και της προβολής και επικοινωνίας
των εκδηλώσεων αυτών προς ενημέρωση του κοινού,
7. Την από 25/11/2019 πρόσκληση του Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων,
8. Την από 25/11/2019 οικονομική προσφορά του «PANIK ENTERTAINMENT GROUP
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την ανάθεση στην εταιρεία PANIK ENTERTAINMENT GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «PANIK ENTERTAINMENT
GROUP LTD», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 77), με Α.Φ.Μ. 800350456,
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής , την υπηρεσία παροχής ψυχαγωγικού προγράμματος με επικεφαλής
την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή, την εξαμελή ορχήστρα της και τρεις συνεργάτες της
τεχνικούς και διευθυντή παραγωγής, για μουσικό πρόγραμμα σε σύμπραξη με τη Συμφωνική
Ορχήστρα Βόλου για την τελετή φωταγώγησης της πόλης του Βόλου την Τρίτη 3/12/2019 και σε
περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί από
κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη. Η υπηρεσία αφορά το μουσικό πρόγραμμα, τις αμοιβές και
ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών (ΙΚΑ – ΕΦΚΑ), την καλλιτεχνική επιμέλεια και τις
μετακινήσεις των καλλιτεχνών.
2. Το συνολικό κόστος των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ (9.920,00€ ευρώ)
, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (σε βάρος του Κ.Α.00.6443.001
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 για τους ανωτέρω λόγους).
3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων
δικαιολογητικών.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 18/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κ. Ε. Δ. Α.
Στο Αγρίνιο και στην έδρα των Νομικών Προσώπων του Δήμου (οδός Δαγκλή 27),
σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
13:00 μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ύστερα
από την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2088/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 11 μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Παπαγεωργίου Μαρία Φατούρος Αριστείδης
2.- Κιτσοπάνος Κωνσταντίνος Υφαντής Ηλίας
3.- Γαλανόπουλος Γεώργιος Νικολακόπουλος Γεώργιος
4.-Φλώρος Σπυρίδων Κραβαρίτη Ευαγγελία
5.-Κατσαρής Κωνσταντίνος Βλαχοπούλου Ειρήνη
6.- Χειμώνας Ηλίας

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός συναυλίας
Στα πλαίσια των σκοπών και υποχρεώσεών της, η Κοινωφελής Επιχείρηση
προγραμματίζει την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία στην πλατεία
Δημοκρατίας.
Για την πραγματοποίηση της ως άνω εκδήλωσης προβλέπεται ότι θα χρειαστούν οι
παρακάτω δαπάνες:
1
2
3
Μουσική εκδήλωση – συναυλία με τη Δέσποινα Βανδή
Μετακινήσεις
Μίσθωση καθισμάτων
40.176,00 €
5.000,00 €
4.824,00 €

Οι δαπάνες αφορούν: Αμοιβή Σχήματος -Εσωτερικές μετακινήσεις σχήματος
(σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών) -Μετακίνηση καλλιτεχνών (παροχή
αυτοκινήτου πολυτελείας)/κάλυψη αμοιβής του οδηγού -Έξοδα μετακίνησης τεχνικής
ομάδας και παραγωγής -2 γεύματα ημερησίως για όλους τους συντελεστές- Τεχνική
Υποστήριξη (σύμφωνα με το technical rider)/κόστος μεταφοράς και ενοικίασης
τεχνικού εξοπλισμού BACKLINE) -Εξέδρα (σύμφωνα με το technical rider και τις
προδιαγραφές της παραγωγής + κόστος μεταφοράς) -Κόστος ασφάλισης συντελεστών
-Αμοιβή εταιρείας παραγωγής-Ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Οι δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν θα βαρύνουν: τον Κ.Α.6471.01 με τον τίτλο
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
Σύμφωνα με το Ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Ν.Π. μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει τη διοργάνωση Μουσικής εκδήλωσης – συναυλίας με τη Δέσποινα
Βανδή με τη όπως στο εισηγητικό μέρος της παρούσης αναφέρονται.
Β.- Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ύψους 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6471.01,
των Εξόδων με τον τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του
προϋπολογισμού έτους 2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Αγρίνιον 16-12-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.