Επιχορήγηση 89 εκατ. ευρώ για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Το δρόμο της πληρωμής παίρνουν οι έκτακτες ενισχύσεις των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στις ζωοτροφές λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στύλιο. Η απόφαση καθορίζει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι επιδοτήσεις ύψους 89 εκατ. ευρώ, ώστε μέσα στον Δεκέμβριο να καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους.

Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας, ενώ η ενίσχυση αφορά δύο δράσεις:

  • Δράση 1: εκτατική κτηνοτροφία στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
  • Δράση 2: εντατική κτηνοτροφία σε τομείς όπως η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση προσαυξημένη κατά 15%. Σύμφωνα με την πρόσκληση, το κριτήριο δεν ισχύει για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας σε καμία κλάση.

Αντίστοιχα, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τομέα.

Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται η παραγωγική δραστηριότητα βάσει του τζίρου, τότε οι κτηνοτρόφοι θα ενισχύονται βάσει της πρώτης κλάσης ενίσχυσης.

Yψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα στον τομέα της εκτατικής γεωργίας (Δράση 1) και για κάθε κλάση αριθμού ζώων η ενίσχυση προσδιορίζεται ως εξής:

  • στη αιγοπροβατοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται μετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επαυξημένο κατ’ αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Οπως φαίνεται και στον πίνακα 1, στον εν λόγω κλάδο υπάρχουν 13 κλάσεις, εκ των οποίων οι τρεις στη Β. Εύβοια και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκμεταλλεύσεις με 11 έως 24 ζώα και φτάνουν τις 5.480 ευρώ για εκμεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων. Στις αντίστοιχες κλάσεις, υπάρχει μια προσαύξηση 15% για τις νησιωτικές περιοχές. Ετσι, το ποσό που λάβουν οι αιγοπροβατοτρόφοι εκτατικής γεωργίας κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ ανά ζώο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

23/11/2022
|
 16:36

Τα 6+1 κριτήρια για εξαγορά 25.482 καταπατημένων εκτάσεων δημοσίου

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

 

ΚΛΑΣΕΙΣ

 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
11-24 100,00€ 115,00€
25-50 250,00€ 287,50€
51-100 520,00€ 598,00€
101-150 800,00€ 920,00€
151-200 1.150,00€ 1.322,50€
201-300 1.550,00€ 1.782,50€
301-450 2.250,00€ 2.587,50€
451-650 3.250,00€ 3.737,50€
651-950 4.700,00€ 5.405,00€
>950 5.480,00€ 6.302,00€
Πυρόπληκτες Β.Εύβοιας 1-100 1.300,00€
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 101-200 2.200,00€
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας201-500 3.000,00 €
  • στη βοοτροφία το ποσό ενίσχυσης κινείται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ.

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
1-5 120,00€ 138,00€
6-15 350,00€ 402,50€
16-30 750,00€ 862,50€
31-50 1.300,00€ 1.495,00€
51-80 2.010,00€ 2.311,50€
81-120 3.200,00€ 3.680,00€
>120 7.000,00€ 8.050,00€
Πυρόπληκτες 1-49 3.100,00€
Πυρόπληκτες 50 και άνω 8.000,00€

Για τον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας (Δράση 2) το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 700 έως 15.000 ευρώ. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
Μονάδες με δυναμικότητα από 501

έως και 2.000 όρνιθες

 

700,00€

 

805,00€

Μονάδες με δυναμικότητα από 2.001

έως και 5.000 όρνιθες

 

2.400,00€

 

2.760,00€

Μονάδες με δυναμικότητα από 5.001

έως και 15.000 όρνιθες

 

3.700,00€

 

4.255,00€

Μονάδες με δυναμικότητα από 15.001

έως και 30.000 όρνιθες

 

5.500,00€

 

6.325,00€

Μονάδες με δυναμικότητα από 30.001

όρνιθες και πάνω

15.000,00€ 15.000,00€

Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 2.000 έως 15.000 ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
Εως και 50.000 σφαγές 2.000,00€
 

Από 50.001 έως και 150.000 σφαγές

 

5.500,00€

 

Από 150.001 έως και 250.000 σφαγές

 

8.500,00€

 

Από 250.001 έως και 350.000 σφαγές

 

11.500,00€

 

Από 350.001 σφαγές και πάνω

 

15.000,00€

Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κινείται στο επίπεδο των 1.000-15.000 ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
 

Περισσότερο από 1 τόνο έως και 10 τόνους

 

1.000,00€

 

1.150,00€

 

Περισσότερο από 10 έως και 50 τόνους

 

4.000,00€

 

4.600,00€

 

Περισσότερο από 50 έως και 100 τόνους

 

6.000,00€

 

6.900,00€

 

Περισσότερο από 100 έως και 400 τόνους

 

10.000,00€

 

11.500,00€

 

Περισσότερο από 400 τόνους

 

15.000,00€

 

15.000,00€

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, για να αποφευχθούν η διπλή χρηματοδότηση και η υπεραντιστάθμιση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η συνολική στήριξη από τις Δράσεις 1 και 2 που θα λάβει ο δικαιούχος του παρόντος Μέτρου δεν θα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης- πληρωμής με την οποία δηλώνουν ότι:

  • δεν έχουν υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ή/και δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, ή
  • έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μάλιστα, οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση.

Σχολιάζοντας την υπουργική απόφαση για τις ενισχύσεις ζωοτροφών, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, δήλωσε σχετικά: «Για δεύτερη φορά μέσα στο έτος η κυβέρνηση στέκεται αρωγός στους κτηνοτρόφους μας. Σε πρώτη φάση είχαν διατεθεί 50 εκατ. και τώρα επιπλέον 89 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπισθεί, στο βαθμό του δυνατού, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της παγκόσμιας κρίσης, με την αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών».

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.