23 Σεπτεμβρίου, 2021

Προσοχή-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από την χ/θ 80+500 έως την χ/θ 140+000, για την πραγματοποίηση εργασιών ανανέωσης οριζόντιας σήμανσης».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/10246 από 21/05/2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
5. Το υπ’ αριθ. IC.M7.CC.46085 από 16/05/2019 έγγραφο της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
6. Την υπ’ αριθ. 2501/10/416-α από 10/05/2019 Απόφαση μας
7. Η υπ’ αριθ. 63443/19/1071909 από 21/05/2019 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανανέωσης οριζόντιας σήμανσης, από την χ/θ 80+500 έως την χ/θ 140+000, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», της περιοχής ευθύνης μας, από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την παράταση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 80+500 έως την χ/θ 140+000, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», για την πραγματοποίηση εργασιών ανανέωσης οριζόντιας σήμανσης, οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:
– την Πέμπτη 23/05/2019 μέχρι την Παρασκευή 31/05/2019, από την χ/θ 80+500 έως την χ/θ 121+000.
– την Δευτέρα 27/05/2019 μέχρι την Πέμπτη 06/06/2019, από την χ/θ 121+000 έως την χ/θ 140+000.
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται αμφίπλευρα με εναλλάξ αποκλεισμό ΛΕΑ ή αριστερής ή δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας με σημάνσεις μικρής διάρκειας και μήκους έως 4 χιλιόμετρα. Ειδικότερα θα εφαρμοσθούν:
– Αποκλεισμός ΛΕΑ, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-20: Εργασίες μικρής διάρκειας-Αποκλεισμός λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (DAC 1403/25-10-2017)»
– Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-1: Εργασίες μικρής διάρκειας-αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας έκτακτης ανάγκης (DAC 0596Β/06-03-2014) »
– Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-2: Εργασίες μικρής διάρκειας-αποκλεισμός αριστερής λωρίδας έκτακτης ανάγκης (DAC 0596Β/06-03-2014)»
3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, τα ως άνω χρονικά διαστήματα, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου. Η σήμανση θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και το οδόστρωμα θα παραδίδεται εξ’ ολοκλήρου στην κυκλοφορία.
4. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
5. Σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό, επισημαίνεται ότι τα χρονικά διαστήματα από 24/05/2019 έως 27/05/2019 και από 31/05/2019 έως 03/06/2019, ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θα ισχύουν λόγω αναμενόμενου κυκλοφοριακού φόρτου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Θα μεριμνήσει για την ενημέρωση του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων για το ακριβές πρόγραμμα των εβδομαδιαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και για την επικαιροποίηση αυτού σε περίπτωση μεταβολών.
β. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
γ. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 06/06/2019.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ταξίαρχος

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.