ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επικουρικός ορθοπεδικός ιατρός για δυο χρόνια στο νοσοκομείο Αγρινίου

 Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι,  με την υπ΄αριθμ.8726/7-11-2018 (ΑΔΑ:7540469ΗΔΜ-Π43) απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός επικουρικού ιατρού ειδικότηταςΟρθοπεδικής, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Αιτωλ/νίας-Ν.Μ.Αγρινίου, με σύμβαση εργασίας εικοσιτεσσάρων(24) μηνών.

      Ο ιατρός θα παρουσιαστεί στην Νοσηλευτική Μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας εντός των επόμενων επτά(7) ημερών.

      

Related Posts