Χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτρολόγους προσλαμβάνει ο δήμος Αγρινίου-Μέχρι πότε οι αιτήσεις

πρόσληψη :

Α΄ Τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Β΄ Δύο (2) ατόμων , κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) με άδεια χειριστή Ομάδας Β΄,
Ειδικότητας 2ης  για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τα ακόλουθα
προσόντα:
Α΄ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Οποιαδήποτε άδεια ηλεκτρολόγου ή βοηθού ηλεκτρολόγου, θα ληφθεί υπόψη.
Η άδεια ηλεκτρολόγου ή βοηθού ηλεκτρολόγου θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας
υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, και καθ΄όλη την διάρκεια
της σύμβασης.
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ή ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΘΑ
ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ
Β΄ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6331858370128e28a80c92d8 στις 27/09/22 13:02
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι
απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών,
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή
άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6331858370128e28a80c92d8 στις 27/09/22 13:02
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή
άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της
ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2η , ΟΜΑΔΑ Β΄.
β. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
6.Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στην παραγ.
1 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021).

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.