26 Σεπτεμβρίου, 2022

Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του Δ.Σ Αγρινίου

 

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010), στην 3η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2020.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 277/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 278/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 207/2019 απόφασης τους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2020».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κιτσοπάνος).

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στη σύσταση Δικτύου με την επωνυμία: «Εθνικό δίκτυο πολιτισμού, παιδείας και περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Α.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Συμπλήρωση των 225 & 226/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου αντίστοιχα.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

10.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Συμπληρωματική κατανομή έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος                      κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 199/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5034772 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” και ορισμός τριών εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της πράξης».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 193 & 400/2017 και 100/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση του σχεδίου απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 34/2017 με αριθ.πρωτ.:2156/13-01-2017 όπως τροποποιήθηκε με την 374/2018 με αριθμ. πρωτ.:29704, Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 1, και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ρουσέικων του Δ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα σε διάφορα κτήρια του Δήμου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.