Quantcast

Επιδοτήσεις έως 60% για ψηφιακό μετασχηματισμό – Τα κριτήρια και η διαδικασία.

Ανοίγει για υποβολή αιτήσεων την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», ύψους 300 εκατ. ευρώ, που είναι και η πρώτη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που προκηρύσσεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στόχος της είναι η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Τη σχετική προκήρυξη υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.
Η δράση, που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και «σπάει» σε τρεις υπο-δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία εξ αυτών.
Οσον αφορά στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται με τη σειρά που αυτά υποβάλλονται (First in, first out – FiFo).

Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως 50%. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας διαμορφώνεται ακόμη και στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ app.opske.gr).

Τα μυστικά
Αναλυτικά οι τρεις υπο-δράσεις του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ»:

1 Εως 30.000€ για «αρχάριους»

Η πρώτη υπο-δράση, ο «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν, ακόμα, ενσωματώσει σημαντικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης που θα υποβληθεί σε αυτήν μπορεί να κυμαίνεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι έως 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.
Στις βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
1. Εξοπλισμός: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
2. Λογισμικό: προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.
3. Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

2 Εως 650.000€ για όσους έχουν ξεκινήσει

Η δεύτερη κατά σειρά υπο-δράση, ο «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας, με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία.
Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:
1.Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίηση της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.
2. Εφαρμογές-λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
3. Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

3 Εως 1.200.000€ για «προχωρημένους»

Η τρίτη υπο-δράση, ο «Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ», αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει, ήδη, ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης είναι από 200.001 έως και 1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούνται ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:
1.Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.ά.
2. Εφαρμογές-λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
3. Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.