Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 31Αυγούστου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης
Μεταξύ των θεμάτων, είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δημιουργίας και ανάδειξης Αρχαιολογικού Πάρκου στην Αρχαία Ολυμπία, η έγκριση του Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2020-2021, η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση προσκυνηματικών χώρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ, η αναμόρφωση και αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας με προϋπολογισμό 4,3 εκ. ευρώ, η έγκριση της μελέτης για την αποκατάσταση του παραλιακού οδικού δικτύου της Πάτρας, από Ρίο μέχρι Άγιο Βασίλειο, η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», η έγκριση προένταξης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, η συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Αχαΐας με προϋπολογισμό 17.5 εκ. ευρώ, η συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με προϋπολογισμό 9,6 εκ. ευρώ, κ.ά.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 19/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με την παράδοση της νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 20/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνου σχετικά με την αστική συγκοινωνία Αγρινίου.
ΘΕΜΑ 1ο : Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την
υποστήριξη δημιουργίας και ανάδειξης Αρχαιολογικού Πάρκου στην
Αρχαία Ολυμπία.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο
2020-2021.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του
υποέργου 1: «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο
Σελίδα 2 από 6
πλαίσιο της ενταχθείσας πράξης «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης
ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» με Κωδ. MIS 5069382 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα
2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.971.198,80€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
Ειδικός Αγορητής: κ. Φίλιας Ανδρέας, Βοηθός Περιφερειάρχη/
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Συντονισμού Πολιτιστικών
Δράσεων έτους 2021
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», π/υ: 5.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΤΑΦΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», Π/Υ: 4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ
501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ έτους 2020.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση προένταξης της μελέτης «Προστασία και αποκατάσταση
παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου» προεκτιμώμενης δαπάνης
100.000,00€ με ΦΠΑ, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
2020-2021 της Π.Ε. Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου με τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»”, Π/Υ
#234.000,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση προένταξης υπηρεσίας με τίτλο «Διενέργεια αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την
αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας
Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»» προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ,
στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους
Σελίδα 3 από 6
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας/
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση προένταξης της υπηρεσίας «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της
μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων
Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, στο Ετήσιο
Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας/ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του
έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ
ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε.
2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#)
της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του
έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» (Κ.Ε.
2012ΕΠ00100026, προϋπολογισμός: #247.592,52€#) της ΣΑΕΠ 001 του
εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους
2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του
έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» (Κ.Ε.
2020ΕΠ50100008, προϋπολογισμός: #13.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501
του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ
έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Κ.Ε.
2020ΕΠ00100001, προϋπολογισμός: #1.744.378,10€#) της ΣΑΕΠ 001
του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ
έτους 2020, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
Σελίδα 4 από 6
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε.
2015ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #17.570.365,49€#) της ΣΑΕΠ 501
του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ
έτους 2020, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε.
2016ΕΠ50100003, Π/Υ: #4.800.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020
χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του
έργου: «Συντήρηση– Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών
Έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Αιτωλοακαρνανίας, Ετών 2020-2022»
προϋπολογισμού 9.600.000,00 Ευρώ, που είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (με κωδικό:
2020ΕΠ50100003).
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των τεσσάρων (4) υποέργων της
μελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», με ενάριθμο
2020ΜΠ90100002 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.800.000,00€.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης στην υπόθεση Κότσαλου
Ηλία του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής –
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και
Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους
2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων
Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής –
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και
Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 20ο : Επικύρωση πρακτικών 1ης/2020, 2ης/2020, 3ης/2020, 4ης/2020, 5ης/2020,
6
ης/2020, 7ης/2020 και 8ης/2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου
Σελίδα 5 από 6
Δυτικής Ελλάδας.
Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει
θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη
από τον δικό σας χώρο.
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με
τα ίδια θέματα.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.