Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.) στις 27 ΜΑΪΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης η 6η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 466.775,32 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στον άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, Α πρόσκληση, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 127/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω COVID 19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού και τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 70/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6. Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid 19 των Ν.Π.Δ.Δ.: Α) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου και Β) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

9. Πρόσληψη προσωπικού (ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

10. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων πολιτών ή ομάδας πολιτών με ειδικά προβλήματα).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Βιομηχανικό Σφαγείο Ε.Α.Σ. Αγρινίου Α.Ε.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

13. Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

16. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Γυμνασίου & του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

17. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ΙΙ (φερόμενος ιδιοκτήτης Σπυρίδων Μαραγκούλας), όπως αυτά υπολογίζονται με την 2/2014 πράξης αναλογισμού, μεταξύ των ΟΤ 34 και ΟΤ 36 ρυμοτομικού σχεδίου Ρουσέικων Δ.Ε. Νεάπολης για την διάνοιξη οδού λόγω κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Βλάχου Φωτεινή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

19. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

20. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου των εργασιών κλαδέματος και υλοτόμησης μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.