Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια -Προτεραιότητα στις Δ.Ε Αγρινίου και Αγγελοκάστρου (video)

Ο δήμος Αγρινίου με χθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του  στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και είναι σημαντικά, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης της κάθε Δημοτικής Ενότητας. Μέσω των ΤΠΣ θα θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια και επομένως και για τον Δήμο Αγρινίου.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, όλοι οι δήμοι και μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αγρινίου δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες της 1ης φάσης θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρονική υστέρηση της κάθε νέας φάσης ένταξης τους 6 μήνες προγραμματίζεται σε χρονικό ορίζοντα έξι ετών να ολοκληρωθεί το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας.


Μέσα στο γενικό πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει και ο Δήμος Αγρινίου να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, ο Δήμος Αγρινίου θα πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξει τις δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες:

4 (α) πολύ υψηλής προτεραιότητας,

(β) υψηλής προτεραιότητας,

(γ) μέσης προτεραιότητας

Στην κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ουεπιπέδου της κάθε Δημοτικής Ενότητας, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται σε κάθε μια από αυτές. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός για τις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αγρινίου έχει σήμερα ως εξής: · Η ΔΕ Αγρινίου διαθέτει πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου διότι έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/24-01-2013) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 2508/1997 το οποίο χρήζει αναθεώρηση. ·

Οι οικισμοί Παναιτώλιο (ΦΕΚ703/Δ/1993), Καινούργιο (ΦΕΚ 974/Δ/1994), Νεάπολη (ΦΕΚ 1266/Δ/1994) διαθέτουν εγκεκριμένο ΓΠΣ θεσμοθετημένο όμως στα όρια περίπου των ρυμοτομικών τους σχεδίων με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2508/97 δίχως θεσμοθέτηση ρύθμισης του εξωαστικού χώρου. Για τα ΓΠΣ αυτών των οικισμών, σε εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αναθεώρηση του ΓΠΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο του 2020 ειδάλλως θα ισχύουν οι χρήσεις γης των εγκεκριμένων τους ΓΠΣ. ·

Ο Καποδιστριακός Δήμος Αρακύνθου είχε ξεκινήσει την εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) με τις προδιαγραφές του νόμου Ν.2508/97, η μελέτη συνεχίζεται από τον Δήμο Αγρινίου ο οποίος ενέταξε μέρος της χρηματοδότησης της σύμβασης σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Ωστόσο κυρίως, λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση των σταδίων της μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Έχει παραληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρακύνθου η Α1 φάση της μελέτης. · Ο Καποδιστριακός Δήμος Θεστιέων εκίνησε την διαδικασία εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), συμβασιοποιήθηκε το 2013 και βρίσκεται σε εξέλιξη αφού έχει παραληφθεί το Α1 στάδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Η κατάταξη των Δημοτικών Ενοτήτων σε σειρά προτεραιότητας έχει να κάνει με την ανάγκη αναθεώρησης των εγκεκριμένων ΓΠΣ, την ανάγκη ρύθμισης και σχεδιασμού του χώρου για προσέλκυση επενδύσεων μέσω δημιουργίας παραγωγικών-επιχειρηματικών υποδοχέων, τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην περιοχή, την ανάγκη ρύθμισης του χώρου για διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας, κλπ.

Πέρα από τα παραπάνω αναπτυξιακά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών Ενοτήτων (φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η παρουσία του υδάτινου στοιχείου, η βιώσιμη συνύπαρξη φύσης και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών της κάθε Δημοτικής Ενότητας. Τέλος η κατάταξη των ΔΕ σε βαθμίδα προτεραιότητας λαμβάνει υπόψη την σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος με βάσει την υπάρχουσα κάθε φορά δυνατότητα χρηματοδότησης.


Επομένως σύμφωνα με τα ως άνω ο δήμος Αγρινίου αποφάσισε   τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα θέτοντας σε πολύ υψηλή προτεραιότητα τις Δημοτικές Ενότητες Αγρινίου και Αγγελοκάστρου και ακολουθούν οι υπόλοιπες  Δημοτικές Ενότητες του δήμου, σε υψηλή (δευτερεύσουσα) προτεραιότητα.

1. ΔΕ Αρακύνθου
2. ΔΕ Θεστιέων
3. ΔΕ Μακρυνείας
4. ΔΕ Νεάπολης
5. ΔΕ Παναιτωλικού
6. ΔΕ Παραβόλας
7. ΔΕ Παρακαμπυλίων
8. ΔΕ Στράτου


Μάλιστα όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αγρινίου, Δημήτρης Τζιώλης, ως εισηγητής του θέματος, η προτεραιότητα δίδεται σε Αγρίνιο και Αγγελόκαστρο διότι τ0  από 2013 εγκεκριμένο ΓΠΣ Αγρινίου χρίζει άμεσης ανάγκης αναθεώρησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένα σφάλματα στις χρήσεις γης, προβλήματα εξοντωτικής απόκλισης οικοδομικής εκμετάλλευσης ΜΣΔ και θεσμικού συντελεστή δόμησης σε συγκεκριμένες πολεοδομικές γειτονιές ακυρώνοντας σε πολλές περιπτώσεις συστάσεις οριζοντίου δικαιώματος υψούν (Πολεοδομική Γειτονιά Γκένοβα από 1,2 σε 0,7), αστοχίες στην χωροθέτηση ΒΙΟΠΑ που δεν καλύπτουν σε καμιά περίπτωση τις αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, προβλήματα στην χωροθέτηση χοιροτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που αποτελεί βραχίονα της τοπικής και όχι μόνο οικονομίας, αναντιστοιχίες και λάθη σε χρήσεις γης εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου οι οποίες ακυρώνουν οικονομικές δραστηριότητες αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης των χρήσεων γης με την μεταγενέστερη νομοθεσία.

Την ΔΕ Αγγελοκάστρου διασχίζει τμήμα της ΄΄Ιονίας Οδού’’. Σε γειτνιάζουσα έκταση της οδού, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου, ο Δήμος Αγρινίου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο παραχώρησης δημοσίου κτήματος για δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου ως δράση πολιτικής και αναπτυξιακής προτεραιότητας της ευρύτερης περιοχής σε ένα οργανωμένο πλαίσιο πολεοδομικής οργάνωσης και περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η δημιουργία ενός υπερτοπικού υποδοχέα (βιομηχανίας, βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου, Logistics, κλπ) προϋποθέτει την σύνδεση του με σύγχρονα οδικά δίκτυα.

Επίσης η ανάγκη νέας οδικής σύνδεση της Ιόνιας Οδού με Αγρίνιο και κατά επέκταση με τον υπό κατασκευή διευρωπαϊκό άξονα Αγρινίου – Καρπενησίου και την μελλοντική του σύνδεση με την κεντρική Ελλάδα.

“Οι παραπάνω λόγοι επιτάσσουν την ανάγκη μελέτης οργάνωσης του χώρου μέσω ενός ενιαίου ευρύτερου σχεδιασμού που θα καλύπτει σε πρώτη φάση τις Δημοτικές Ενότητες Αγρινίου και Αγγελοκάστρου και στην συνέχεια θα ακολουθεί η συνέχεια με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες” κατέληξε ο εισηγητής. 


Δείτε τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων από το 3.24′

 

 

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.