Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την αντίδραση σας κ.Κωνσταντάρα!

Της Νανάς Θεοδωροπούλου

Απάντηση  στο δημοσίευμα  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  απέστειλε ο Δήμος θέρμου και προκαλεί έντονη απορία και θεωρούμε ότι είναι άκρως αδικαιολόγητο το ύφος και οι υπαινιγμοί του κειμένου..

Το τραγικότερο δε, μιλά για κρυπτόμενο διακινητή της πληροφορίας και πλέκει σενάρια που μόνο σε ταινίες  επιστημονικής φαντασίας μπορεί να δει κανείς!

Δεν γνωρίζουμε κ.Δημάρχε αν το κείμενο συντάχθηκε από σας, όμως αφού το υπογράφετε απορούμε διπλά προς τι η ενόχληση της δημοτικής αρχής από τη στιγμή που στο άρθρο γίνεται σαφές ότι το πόρισμα των επιθεωρητών δεν αφορά τη δική σας δημαρχιακή θητεία!! Άρα τα περί υποβάθμισης της επιτυχίας του Δημάρχου και πολλά και ακόμη ευφάνταστα  που εμπεριέχονται στο κείμενο δεν μπορούν να αφορούν το agriniosite.gr.

Όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ  παρουσιάστηκαν και δημοσίως και συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο ( πρακτικό 7/2017 της 28ης Απριλίου 2017 τακτικής συνεδρίασης του ∆ η µ ο τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ Θ έ ρ µ ο υ ) και προς τιμήν σας,η δική σας δημαρχιακή αρχή αποφάσισε σε εκείνη την συνεδρίαση να  αποδοθούν ευθύνες για τη µη ολοκλήρωση του έργου ….Κίνηση αν θέλετε που θα έπρεπε να υιοθετείται από κάθε δημοτική αρχή για να σταματήσει πλέον αυτός ο “κατήφορος”  της διαφθοράς, της αδράνειας και της αδιαφορίας που μας έφεραν σε αυτή την μιζέρια που ζούμε σήμερα.

Και για του λόγου το αληθές ακολουθεί,

  • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αίτηση Συλλόγου Κοκκινοβρυσιωτών, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την από 27-3-2017 αίτηση του παραπάνω Συλλόγου ως παρακάτω: Αίτηση-αναφορά
2
του Σωµατείου µε την επωνυµία ‘‘Σύλλογος Κοκκινοβρυσιωτών-Κοσινιωτών Αγία Παρασκευή’’ που εδρεύει στον οικισµό Κοκκινόβρυση της οµώνυµης Τοπικής Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας». ‘‘Προς το ∆ήµο Θέρµου Προς το ∆ήµο Ι. Π. Μεσολογγίου Κοινοποίηση: Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου Αφορά έργα: 1. «Βελτίωση ύδρευσης στον οικισµό Αµπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου ∆ήµου Θέρµου» 2. «Βελτίωση ύδρευσης οικισµού Τσιρόνκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου ∆ήµου Θέρµου» 3. «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης». Κύριοι, όπως καλώς γνωρίζετε, κατόπιν της από 28-08-2015 αναφοράς του Σωµατείου µας στο Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων συντάχθηκε η από 05-05-2016 έκθεση διερεύνησης καταγγελίας του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων για τα εν θέµατι έργα η οποία σας έχει κοινοποιηθεί αρµοδίως και σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκαν οι εξής πληµµέλειες: 1. Ο ανάδοχος του έργου είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκλήθηκαν στο έργο κατά το διάστηµα από 14-05-2013 έως 29-07-2013 µε δικά του έξοδα. 2. Η διευθύνουσα υπηρεσία όφειλε να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του νόµου 3669/2008 και να συµπεριλάβει την προκύπτουσα δαπάνη σε Συµπληρωµατική Σύµβαση ή να προχωρήσει σε επαναδηµοπράτηση του έργου. 3. Στις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµου δε γίνεται σαφής αναφορά στις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες αιτιολογείται η αρµοδιότητα και οι λόγοι εφαρµογής της εξαιρετικής διαδικασίας σε απευθείας ανάθεση ως τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δεύτερου και τρίτου έργου. 4. Η µελέτη µε την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο δεν είναι πλήρης, δεν υπήρξε ουσιαστική-γεωλογική αξιολόγηση του εδάφους και δε λήφθηκε υπόψιν η θέση και η φύση του έργου που για λόγους συντήρησης και εποπτείας είναι απαραίτητη η συνεχής πρόσβαση στις πηγές, στις δεξαµενές και στο αντλιοστάσιο του έργου. Με βάση τα παραπάνω, σύµφωνα µε το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης πρέπει να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή των έργων και να συνταχθεί µελέτη για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβασιµότητας των οδών λαµβάνοντας υπόψιν το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις ιδιαίτερες γεωλογικές, γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. Επίσης, επισηµαίνεται από το Σ.Ε.∆.Ε. η ανάγκη επίδειξης της δέουσας επιµέλειας όσον αφορά τη σχεδίαση, τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τη σωστή και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, το Σ.Ε.∆.Ε. τόνισε την ανάγκη διενέργειας Ε.∆.Ε. για να προσωποποιήσουν και καταλογιστούν οι προκύπτουσες πειθαρχικές ευθύνες των εµπλεκοµένων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταµένης Αρχής. Κατόπιν των ανωτέρω και µε ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας για κάθε υλική και ηθική ζηµία την οποία έχουν υποστεί τα µέλη µας (Κοκκινοβρυσιώτες) από τη µη εκτέλεση του ως άνω έργου µέχρι σήµερα, έργο απολύτως αναγκαίο για τη συνέχιση της διαβίωσης στον οικισµό της Κοκκινόβρυσης, ο οποίος επί της ουσίας
3
έχει πλέον αποκλειστεί απ’ το δίκτυο της χώρας, παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε στον 21ο αιώνα και έχει αφεθεί στο έλεος των καιρικών συνθηκών, χωρίς καν στοιχειώδεις παροχές. Αιτούµαστε να προβείτε αµελλητί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, όπως επιτάσσουν οι αρχές νοµιµότητας και της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου, να µας γνωστοποιήσετε εγγράφως εάν τυχόν έχει λάβει χώρα Ε.∆.Ε., καθώς, επίσης σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται το έργο, άλλως σας γνωστοποιούµε ότι θα προβούµε σε κάθε νόµιµη ενέργεια δικαστική και εξώδικη για την ικανοποίηση των εννόµων συµφερόντων µας.’’ Αγρίνιο, 27 Μαρτίου 2017. Ο Πρόεδρος Κων/ νος Προβίδας Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι. Ο δηµοτικός Σύµβουλος Νίκος Κωστακόπουλος ανέφερε: : Πρόκειται για µία από τις πολλές αναφορές που έχουµε δει ως τώρα να επαναλαµβάνονται εδώ και τόσο πολύ καιρό. Είναι έργο του Ε.Σ.Π.Α. το οποίο υλοποιήθηκε απ’ το ∆ήµο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου µε προγραµµατική σύµβαση, δεν ολοκληρώθηκε το έργο, επέστρεψαν κάποια χρήµατα , είναι από τις κάποιες ατυχείς στιγµές που συµβαίνει µε τα έργα. ∆ε µπορούσαµε να κάνουµε κάτι παραπάνω, σίγουρα έχουν δίκιο µε την έννοια ότι δεν έχει τελειώσει το έργο. Από εκεί και πέρα όµως τώρα, όλα αυτά τα πράγµατα, όλη αυτή η ιστορία, είναι υπερβολές όλα αυτά, βέβαια δεν είναι µόνο ο κύριος Προβίδας, έχει βάλει και ο κύριος Κασόλας το χεράκι του επανειληµµένα. Σε επόµενη προκήρυξη, φυσικά, θα µπει µέσα, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, και τ’ άλλο που λένε εκεί πέρα για την οδοποιία, και εκεί έχουν δίκιο, ο ∆ήµος πιστεύω ότι κάνει ό,τι µπορεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Η επόµενη προκήρυξη για έργα υδρεύσεων θα βγει, κατά πάσα πιθανότητα φθινόπωρο, πριν, τι θα κάνουµε ως τότε; ∆ηλαδή, πρέπει, καταρχάς η µελέτη να υπάρχει, θα χρειαστεί µία επιβεβαίωση σε κάποια στοιχεία, που αν χρειαστεί µία ανάθεση, θα γίνει µόλις επιτραπεί η διαδικασία µε τις µελέτες, µικρά πράγµατα, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει για να το φτιάξουµε, αλλά δεν υπάρχει προκήρυξη σήµερα, η οποία θα υπάρξει, όταν προκύψουν τα ποσά των εκπτώσεων απ’ την πρώτη προκήρυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, που υπολογίζω να είναι το φθινόπωρο. Και φυσικά θα µπει αυτό µαζί µε κάποια άλλα έργα, που είναι έτοιµα σε άλλους οικισµούς, ως ένα ενιαίο έργο. Μακάρι να µπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα τα πράγµατα και µακάρι να είχαµε εµείς το απόλυτο κουµάντο, να έχουµε τις δικές µας υπηρεσίες. Ο δηµοτικός Σύµβουλος Θεόδωρος Κασόλας ανέφερε: Σ΄ αυτό το θέµα έχουν έρθει δύο αιτήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει απασχολήσει απ’ το ’14, είναι ένα έργο το οποίο έχει συµπληρωµατική σύµβαση, έφτασε το 1.000.000, έχει αναθέσεις απ’ την Οικονοµική Επιτροπή, υπάρχει έκθεση των Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαφθοράς, άρα, λοιπόν δεν υπάρχει πιο αρµόδιος για να απαντήσει, στο αν ένα έργο πληρούσε τους κανόνες του κώδικα ∆ηµοσίων Έργων και αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά έπρεπε να ενεργήσουν προκειµένου να µπορέσουνε να πάρουν ποιο; Το προφανές, να έχουν νερό στον οικισµό τους. Όσον αφορά, τώρα, το αν µπορούν να κάνουν τίποτα. Οι προτάσεις εδώ, ο κύριος ∆ήµαρχος είναι και νοµικός, µπορεί να απαντήσει πάνω σ’ αυτό- οι οποίες υπάρχουν στην έκθεση, η οποία είναι πάνω από 60 σελίδες και καλό θα ήταν να τη διαβάσει ο κάθε συνάδελφος, να δει ουσιαστικά τι έχει συµβεί. Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτές τις προτάσεις, η πρώτη απ’ όλες ποια είναι; Να γίνει µελέτη για το υπολειπόµενο τµήµα. Ο κύριος του έργου, δηλαδή, εδώ που είναι ο ∆ήµος Θέρµου, έδωσε τόσα λεφτά, έκανε συµπληρωµατική σύµβαση, οι επιθεωρητές καταµαρτυρούν χίλιες δυο αδυναµίες, µιλάνε για πληµµέλειες και εµείς να καθίσουµε τώρα από µία γωνία και να µην ενεργοποιηθούµε καθόλου. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δραστηριοποιήθηκαν, προσπαθήσανε να βρούνε το δίκιο τους, τώρα να
4
τους αφήσουµε και να εµπλακεί ο ∆ήµος σε δικαστικό αγώνα. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Η δική µου άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι η εξής: Ότι στο ζήτηµα αυτό ο ∆ήµος πρέπει να έχει µία ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι ένας οικισµός που έχει το πρόβληµα της υδροδότησης, γι’ αυτό και ήταν και το πρώτο απ’ όλα τα έργα που προβλέπονταν απ’ αυτή τη µελέτη, θα πρέπει να προβεί άµεσα, γιατί ήδη ξεπερνιούνται και να πληροφορήσω το Σώµα ότι ο ∆ήµος Αγρινίου αναθέτει µελέτες πλέον µε τον 4412, να προχωρήσει άµεσα στη µελέτη του υπολοίπου της αρχικής µελέτης που υπήρχε, προκειµένου να αποκατασταθεί το θέµα, να λυθεί το θέµα της ύδρευσης του οικισµού Κοκκινόβρυσης. Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα. Το δεύτερο, που και εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί ακούµε για αναφορές, ακούµε να τα ξεπερνάµε όλα αυτά «ελαφρά τη καρδία», δηλαδή, ο πολίτης δεν έχει κανέναν τρόπο να αντιδράσει απέναντι στη διοίκηση; ∆ηλαδή, η διοίκηση έχει το αλάθητο; Αν λοιπόν θίγεται αυτή δεν πρέπει να κάνει καµία κίνηση; ∆ηλαδή, την παρανοµία ήµαστε εδώ να την ευλογήσουµε; Αυτό είναι το σκεπτικό; Αν είναι αυτό, να µας το πείτε και εµάς για να το ξέρουµε. Σας λέω λοιπόν ότι η πρόταση όσον αφορά αυτή την αίτηση που έκαναν, γιατί θεωρώ ότι ο ∆ήµος είναι αρµόδιος, είναι υπεύθυνος, θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα στη µελέτη ολοκλήρωσης του έργου που αφορά την ύδρευση του χωριού. Με βάση τα παραπάνω, σύµφωνα µε το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, πρέπει να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή των έργων και να συνταχθεί µελέτη για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβασιµότητας των οδών, λαµβάνοντας υπόψη το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις ιδιαίτερες γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. Άρα, λοιπόν ο ∆ήµος, ο κύριος του έργου, ο οποίος υποστηριζόταν τότε τεχνικά απ’ το ∆ήµο Μεσολογγίου, σήµερα από το ∆ήµο Αγρινίου, µε αυτό, µε την έκθεση των Επιθεωρητών, εσείς κύριοι που έχετε σήµερα την ευθύνη πρέπει να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση και να το υλοποιήσετε. Άρα, λοιπόν η πρόταση την οποία θα καταθέσουµε και η απόφαση πρέπει να είναι κοινή. Να προχωρήσουµε στην αποτύπωση εκεί της περιοχής, των προβληµάτων που υπάρχουν και να γίνει µία µελέτη προκειµένου οι άνθρωποι αυτοί να υδροδοτηθούν. Ο δηµοτικός Σύµβουλος Ιωάννης Παπαθανασόπουλος ανέφερε: Εµείς δε ξέρουµε πολλά από τεχνικά, αλλά, οι ευθύνες είναι σε συγκεκριµένα άτοµα ή είναι στον αέρα; Υπάρχει καµία επίβλεψη; Θα χρεωθεί ο ∆ήµος τώρα σε ένα έργο προϋπολογισµού 1.000.000,00 ευρώ; Ο δηµοτικός Σύµβουλος Αντώνιος Πριόνας ανέφερε: Είναι ένα θέµα το οποίο µας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Η Κοσίνα είναι ο πιο αποµακρυσµένος οικισµός του ∆ήµου µας. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαµένουν το καλοκαίρι εκεί έχουν ένα θέµα µε το δρόµο και µε το νερό, υπάρχει το πρόβληµα τώρα του έργου το οποίο το ξεκίνησε η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, δεν ολοκληρώθηκε, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή οι άνθρωποι να διαµαρτύρονται διότι αυτό το καλό που πήγε να γίνει, σταµάτησε στη µέση µέχρις ότου τελεσφορήσει. Θέλω να σας παρακαλέσω, τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, να σταλούν άνθρωποι να βελτιώσουν την υπάρχουσα ύδρευση, να έχουν οι άνθρωποι νερό καθαρό και σωστό, να βελτιωθεί το δίκτυο µε την προτροπή και µε την παραίνεση όλων ότι το έργο θα ξεκινήσει, θα συνεχίσει και θα τελειώσει, όπως ξεκίνησε να τελειώσει, είναι ένα έργο που χρειάζεται. Ο δηµοτικός Σύµβουλος Ιωάννης Τριανταφυλλάκης ανέφερε: Εµείς έχουµε τοποθετηθεί ξεκάθαρα γι’ αυτό το θέµα. Εγώ πήγα και το είδα στην περιοχή, δεν µου άρεσε η κατάσταση, το έχω ξαναπεί, δηµιουργήθηκαν, προκλήθηκαν κατολισθητικά φαινόµενα, σε κάποιες περιοχές που το έδαφος είναι σαθρό, εκεί δεν κάνεις παρεµ
5
βάσεις, θα βρεις άλλον τρόπο για το νερό, να ανοίξεις δρόµους, άνοιξαν πληγές δηλαδή εκεί πέρα, οι οποίες δε ξέρω αν θα κλείσουν και ποτέ. Η δική µας παράταξη είναι έξω απ’ αυτά, δε µπορεί να εγκρίνει τέτοια πράγµατα, κάτι δεν πάει καλά εκεί, για το έργο που έγινε εννοώ. Κάπου έχει και κάποιο δίκιο ο Σύλλογος, δε µπορεί να µην έχει δίκιο που διαµαρτύρεται, και για το περιβαλλοντικό. Οι δρόµοι εκεί επηρεάστηκαν και δεν µπορεί να συνδέεται τώρα η Κοσίνα µε τ’ Αµπέλια. Θέλει σύνδεση ο δρόµος αυτός και πρέπει να τον φροντίσουµε σαν ∆ήµος αυτό το δρόµο γιατί είναι βασικός, κάνει ένα κύκλο όλη η περιοχή αυτή εκεί. Ο ∆ήµος να µη χρεωθεί το ό,τι έγινε µέχρι τώρα, αυτό που έγινε, αν είναι κάτι έκτακτο τώρα για να έχουν ύδρευση οι οικισµοί να το κάνουµε, για λίγα χρήµατα και για έκτακτο και να παλέψουµε για νέα χρηµατοδότηση. Ο ∆ήµαρχος Σπυρίδων Κωνσταντάρας ανέφερε: Βρεθήκαµε την προηγούµενη εβδοµάδα στη ∆ιαχειριστική Αρχή στην Πάτρα και συζητήσαµε όλα αυτά τα θέµατα µε τον κύριο Κωστακόπουλο, και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το έργο ξεκίνησε από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και το υλοποιούσε ο ∆ήµος Μεσολογγίου. Αν είχε µία αστοχία το έργο, δε νοµίζω ότι φταίει ο Κωστακόπουλος ή οποιοσδήποτε. Βλέπω ότι δακτυλοδείχνετε τη ∆ηµοτική Αρχή, δεν είναι όλοι «κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήµονα», αλλά, όµως, θα σας πω το εξής και θα το θυµηθείτε σε πολύ λίγο καιρό, κοντεύουµε, µόνο αυτό σου λέω, και θα διαψευσθείς για µία ακόµη φορά, όπως έχετε διαψευσθεί για το Λύκειο και για πολλά άλλα έργα τα οποία στο τέλος της πενταετίας να ξέρετε ότι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι είτε συµφωνούν µαζί µου, είτε διαφωνούν, θα είναι περήφανοι για τους πολίτες που τους εξέλεξαν, ανεξάρτητα που θα είναι. Και σας το λέω αυτό µε πλήρη γνώση, κάτι ξέρω περισσότερο για να το λέω, σας λέω ότι κοντεύουµε και για την Κοσίνα, κοντεύουµε. Ο δηµοτικός Σύµβουλος Κων/νος Αναγνωστάκης ανέφερε: Θέλω να κάνω µία διαπίστωση, είµαι τόσα χρόνια ∆ηµοτικός Σύµβουλος. Ακούω και µοιράζονται κονδύλια από εδώ, 1.000.000,00 ευρώ από εδώ, 2.000.000 από κει, 600.000 για την πλατεία, πολίτες, σύλλογοι κ.λπ. να απευθύνονται σε υπηρεσίες που είναι αρµόδιες και εµείς εδώ να αγνοούµε τα πάντα, αντί εµείς οι ίδιοι που ήµαστε κύριος φορέας του έργου. Αυτοί οι επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά; Ανεύθυνα στέλνουν τα έγγραφα; Εµείς, δεν έπρεπε να ανησυχήσουµε και να το πάρουµε σαν µπούσουλα αυτό και να πούµε: «Κύριοι, όχι, εδώ σπαταλήθηκε 1.000.000,00 ευρώ και δεν έχουµε νερό». ∆ε φταίει κανένας; Αυτός ο άµοιρος ο κόσµος εκεί; ∆ε φταίει κανένας; Αναρωτιέµαι, δηλαδή, τόσα χρόνια, δεν έχει κανένας ευθύνη σ’ αυτό τον τόπο; Γενικότερα µιλάω, κανένας δεν έχει ευθύνη; Γι’ αυτό πρέπει να σκύβουµε πάνω στα προβλήµατα και να παίρνουµε σαν παράδειγµα όλους αυτούς τους πολίτες που πάνε και διαµαρτύρονται γιατί κι εγώ ο ίδιος έκανα έκθεση στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, αναγκάστηκα να το κάνω, για το έργο της πλατείας, το οποίο ούτε τελείωσε, ούτε θα τελειώσει ποτέ. Μη ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει καµία τάξη σ’ αυτό το ρηµάδι το έργο, έτσι; Γιατί αν προσέχαµε πέντε πραγµατάκια και αν ακούγαµε το λαό ή τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ή αν κρατάγαµε τις υποσχέσεις που δίναµε προεκλογικά, κύριε ∆ήµαρχε, δε θα υπήρχαν τέτοια προβλήµατα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. ∆ιαµορφώθηκαν και κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

Του κ. Κασόλα: Μελέτη προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης της Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης. Να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή των έργων, για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβα
6
σιµότητας των οδών, λαµβάνοντας υπόψη το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις ιδιαίτερες γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό».

Του κ. Τριανταφυλλάκη: Να αποδοθούν ευθύνες για τη µη ολοκλήρωση του έργου και για την κατολίσθηση που έγινε, στις υπεύθυνες αρχές και κατά οποιουδήποτε υπευθύνου. Να διεκδικήσουµε την ολοκλήρωση του έργου, από νέα προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή και το ΕΣΠΑ. Τέλος, ο ∆ήµος να φροντίσει άµεσα για την ύδρευση των οικισµών και για την προσβασιµότητα του δρόµου.

Του κ. Κωστακόπουλου: Το εν λόγω έργο συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων στον προγραµµατισµό του ∆ήµου για ολοκλήρωση και θα υποβληθεί σχετική πρόταση ένταξης της χρηµατοδότησής του στην αµέσως επόµενη σχετική προκήρυξη του Ε.Σ.Π.Α.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την πρόταση του κ. Κωστακόπουλου: «Το εν λόγω έργο συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων στον προγραµµατισµό του ∆ήµου για ολοκλήρωση και θα υποβληθεί σχετική πρόταση ένταξης της χρηµατοδότησής του στην αµέσως επόµενη σχετική προκήρυξη του Ε.Σ.Π.Α». Την πρόταση ψήφισαν εννέα (9) δηµοτικοί σύµβουλοι: Αθανασίου Κων/νος, Βαλλής Αθανάσιος, Καληµέρη Ιωάννα, Καλογερής Παναγιώτης, Κοντογιάννης Γεώργιος, Γλαβάς Γεώργιος, Μαραγιάννης Κων/νος, Κότσαλος Κων/νος, Κωστακόπουλος Νικόλαος.

Την πρόταση του κ. Κασόλα: «Μελέτη προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης της Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης. Να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή των έργων για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβασιµότητας των οδών, λαµβάνοντας υπόψη το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις ιδιαίτερες γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό», ψήφισαν πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι: Κασόλας Θεόδωρος, Κόκκοτος ∆ηµήτριος, Κατσαρός Αριστείδης, ∆άλλας ∆ηµήτριος, Αναγνωστάκης Κων/νος.

Την πρόταση του κ. Τριανταφυλλάκη: «Να αποδοθούν ευθύνες για τη µη ολοκλήρωση του έργου και για την κατολίσθηση που έγινε, στις υπεύθυνες αρχές και κατά οποιουδήποτε υπευθύνου. Να διεκδικήσουµε την ολοκλήρωση του έργου, από νέα προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή και το ΕΣΠΑ. Τέλος, ο ∆ήµος να φροντίσει άµεσα για την ύδρευση των οικισµών και για την προσβασιµότητα του δρόµου», ψήφισαν πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι: Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, Παπαθανασόπουλος Ιωάννης, Στάµου Σοφία, Κοµποτού-Λαγιοπούλου Γιάννα, Πριόνας Αντώνιος.

  • ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Τη στιγμή που, με ενέργειες του Δήμου Θέρμου και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, εξασφαλίστηκε πίστωση 250.000 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη χρηματοδότηση της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τον Δήμο Θέρμου που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα η ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης στην Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σ’ αυτά από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή – πράγμα που έχει γνωστοποιηθεί στους τοπικούς φορείς και στους κατοίκους της εν λόγω περιοχής – παρατηρούμε με απορία να διοχετεύεται εντέχνως σε τοπικό site άρθρο, ανυπόγραφο μάλιστα, το οποίο αναφέρεται σε ένα πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για παλιό αντίστοιχο έργο ύδρευσης στον Δήμο Θέρμου.

Εδώ, λοιπόν, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για τα ελατήρια της κίνησης αυτής από τον ….άγνωστο διασπορέα των αρνητικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Είναι να αναρωτιέται κανείς πού αποσκοπεί το εν λόγω δημοσίευμα, όταν είναι γνωστό ότι πρόκειται για ένα πόρισμα που εκδόθηκε πριν από ένα και πλέον έτος κατόπιν σχετικής καταγγελίας, αναφερόμενο σε έργο που υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του πριν 4 χρόνια, το 2013, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2014. Ένα έργο που εκτελέστηκε από τον Δήμο Μεσολογγίου κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο Θέρμου, καθότι ο Δήμος Θέρμου δεν διέθετε την απαιτούμενη από τον νόμο διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδορούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έκθεση διερεύνησης καταγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία που εκτέλεσε το έργο, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσολογγίου, για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπήρξαν παραλείψεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Οφθαλμοφανής ο στόχος, που λογικά έχει να κάνει με την υποβάθμιση της επιτυχίας του Δημάρχου και της δημοτικής πλειοψηφίας και που σχετίζεται με την εξασφάλιση της προαναφερόμενης πίστωσης.

Παράταιρο, βέβαια, το ότι δεν υπάρχει υπογράφων που να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα γραφόμενα και μάλιστα το άρθρο προβάλλεται με πηχυαίους τίτλους και εύηχες λέξεις, για να σκορπάει την αμφιβολία και να αφήνει υπονοούμενα τόσο για την τωρινή δημοτική Αρχή που είναι ο κύριος στόχος, για ένα έργο που ουσιαστικά εκτελέστηκε κατά τη θητεία της  προηγούμενης δημοτικής Αρχής και από υπηρεσία άλλου Δήμου, όσο και για την τότε δημοτική Αρχή και για συγκεκριμένα άτομα, ασχέτως αν δεν είχαν ευθύνες τα άτομα αυτά. Μάλλον ο ενορχηστρωτής της προσπάθειας κατασυκοφάντησης του Δημάρχου και της δημοτικής πλειοψηφίας θεωρεί ότι απευθύνεται σε μη νοήμονες.  

 «Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια», βέβαια, στον Δήμο Θέρμου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δημοτικής περιόδου και γνωστά τα ελατήρια αυτού που κρύβεται έντεχνα πίσω από κάθε σχετική καταγγελία που διοχετεύεται για κάθε λόγο και με την παραμικρή αφορμή και για πληθώρα έργων στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Κι αυτό γίνεται κάθε φορά με την υπογραφή διαφόρων, αδαών συνήθως περί των καταγγελλόμενων θεμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την εποπτεία και την υποστήριξη του ίδιου ανθρώπου, που και αυτή τη φορά αρνείται να φανερωθεί. Είναι αλήθεια, πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι ο ίδιος άνθρωπος έχει αναχθεί σε σπεσιαλίστα της ραδιουργίας, αναγάγοντας τη σπίλωση του αντιπάλου σε μοναδική οδό που οδηγεί στην αναρρίχησή του στο τιμόνι των τοπικών υποθέσεων, μιας και κάθε άλλος δρόμος φαντάζει αδιέξοδος για τον ίδιο, και είναι, όπως είναι η πραγματικότητα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, κόπτεται όψιμα, είναι αλήθεια, ο ίδιος άνθρωπος για το έργο που δεν ολοκληρώθηκε και χύνει μαύρο δάκρυ γι’ αυτό, αλλά όταν δρομολογείται η λύση του προβλήματος φροντίζει να το υποβαθμίσει καταγγέλλοντας αντί να επαινέσει γι’ αυτό τη δημοτική Αρχή.

Πόση υποκρισία, άραγε, και πόση υπονόμευση ακόμη!!!

Επιπλέον, αποδέχεται την άποψη ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί συμπληρωματικές μελέτες, υποκρινόμενος βέβαια πως δεν ξέρει ότι για τέτοιου είδους μικρά έργα δεν απαιτούνται ειδικές, πολυέξοδες και ατελέσφορες πολλές φορές συνοδευτικές μελέτες (όπως γεωλογικές και γεωτεχνικές) της κύριας μελέτης του έργου, και γι’ αυτό εξάλλου δεν ζητήθηκαν από καμία υπηρεσία και γι’ αυτό και δεν εκπονήθηκαν, πράγμα που επιβεβαιώνεται εξάλλου από το γεγονός ότι είχαν εξασφαλισθεί όλες οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις για το έργο. Ούτε ξέρει πως η διάνοιξη δρόμων σε τέτοια δύσβατα εδάφη πάντα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση καταπτώσεων, μικρότερων ή μεγαλύτερων κάθε φορά. Ούτε  έχει ακούσει τίποτα για πλήθος έργων ενταγμένων στο ίδιο πρόγραμμα που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν εντός των χρονικών ορίων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (αν και το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%). Ούτε έχει ακούσει τίποτα για τις πολλές  παθογένειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες κάθε φορά, που συνοδεύουν ανέκαθεν τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τη δημοπράτηση με τις μεγάλες εκπτώσεις ως και την υλοποίησή τους.  

Μα, θέλει να πει ο κρυπτόμενος διακινητής της πληροφορίας, και τι με νοιάζει εμένα τι κάνει το κράτος γι’ αυτό κι αν δεν μπόρεσε να επιλύσει ένα πρόβλημα που υπάρχει στο διηνεκές. Ο Δήμος Θέρμου και όσοι ασχολήθηκαν περισσότερο από τον Δήμο Θέρμου έπρεπε να τα είχαν προβλέψει όλα αυτά και να έχουν επιλύσει και το παραμικρό πρόβλημα. Εξάλλου, ο στόχος είναι να σπιλωθεί η δημοτική Αρχή και ειδικότερα συγκεκριμένοι άνθρωποι που εκ των πραγμάτων βρίσκονται κάθε φορά πιο κοντά σε κάθε έργο και δεν είναι ο πόνος για το ίδιο το έργο. Αν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον για το έργο, έπρεπε να βγει επαινετική δημόσια ανακοίνωση για τους συντελεστές εξασφάλισης της προαναφερόμενης πίστωσης και όχι να δημοσιεύεται καταγγελτικός λόγος.

Γι’ αυτό – δικαιολογημένα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πού να ξέρει ο άνθρωπος, και μηχανικός ακόμη να ήταν ίσως να μην ήξερε τόσα πολλά, δεν είναι κακό να τα απαιτεί όλα από τους αρμοδίους – φορτώνει όλες τις ευθύνες στον μικρό και με ανύπαρκτες στην ουσία υπηρεσίες Δήμο Θέρμου, που, παρ’ όλα αυτά, και με την τωρινή αλλά και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει καταφέρει να παρουσιάσει πολύ αξιόλογο έργο, πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητες που του παρέχουν οι στοιχειώδεις και ανεπαρκέστατες δομές του, πράγμα που οφείλεται στον υπεράνθρωπο και διαρκή αγώνα που δίνεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και από το ελλιπέστατο προσωπικό του Δήμου. Έναν αγώνα που διεξάγεται με καθαρά χέρια, πράγμα που ουδέποτε αμφισβήτησε κανείς τα τελευταία πολλά χρόνια και έρχονται τα «νέα ήθη» που εγκαθιδρύθηκαν με την είσοδο της νέας δημοτικής περιόδου με την υπόθαλψη συγκεκριμένου ατόμου, που είναι γνωστό στους πάντες, που έναν στόχο έχουν. Την αμφισβήτηση της ηθικής ακεραιότητας όσων ανθρώπων της Δημοτικής πλειοψηφίας καταθέτουν την ψυχή τους για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων για το κοινό συμφέρον χωρίς ίδιο όφελος. Την προσβολή της ηθικής υπόστασης όσων έχουν την κύρια ευθύνη για τις τοπικές υποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και με αιωρούμενες αόριστες φήμες. Όμως ο κόσμος και νου και μνήμη διαθέτει και στην ώρα που πρέπει ξέρει να αποδίδει στον καθέναν αυτό που του αναλογεί και στον συγκεκριμένο που κρύβεται πίσω από το εν λόγω δημοσίευμα, όπως και από πολλά άλλα αντίστοιχα, του οφείλει αυτό που του αναλογεί και θα του το ανταποδώσει.

Τη χλεύη, φυσικά!

Α, επειδή από κεκτημένη ταχύτητα δεν αναφερθήκαμε στο άτομο που κρύβεται πίσω από τη μεθόδευση αυτή – κάπου πάει ο νους μας αλλά δεν είμαστε και ….σίγουροι – όποιος γνωρίζει περί τίνος πρόκειται ας μας τον πει και σε μας, για να τον μάθουμε. Αν έχει, βέβαια, λίγη τσίπα, καλό θα ήταν να βγει ο ίδιος και να καταγγείλει επώνυμα αυτά τα οποία εντέχνως διοχέτευσε αρχικά μέσω τρίτων στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για το εν λόγω θέμα και στη συνέχεια φρόντισε αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα. Ίσως και να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσουν οι κατηγορίες ή, τελοσπάντων, να μην αγγίξουν συγκεκριμένα άτομα στον Δήμο Θέρμου, που είναι και ο στόχος, και βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, καθώς τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση από τους αδαείς, που δυστυχώς πάντα υπάρχουν και είναι πρόθυμοι να καταναλώσουν ό,τι τους σερβίρεται αλλά δεν αποτελούν και την πλειοψηφία στο σώμα της κοινωνίας. Της κάθε κοινωνίας.

Αλλά και να μη φανερωθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνει ελεύθερα τη δουλειά που ξέρει πολύ καλά να κάνει. Τις καταγγελίες, τη ραδιουργία, την εφεύρεση προσκομμάτων για την καθυστέρηση κάθε είδους διαδικασιών, με στόχο την υποβάθμιση του έργου της δημοτικής πλειοψηφίας. Ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία θα συνεχίσει να πορεύεται τον ευθύ και ανηφορικό δρόμο της προσφοράς στο κοινό συμφέρον διεξάγοντας τίμιο αγώνα για την πρόοδο του τόπου ασχέτως της διαρκούς προσπάθειας οποιουδήποτε για υπονόμευση.

Το κάρο προχωράει και τα σκυλιά ας γαβγίζουν!!!

Τέλος, αμφισβητεί ο ίδιος άνθρωπος και τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου. Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, εμείς ως απάντηση δίνουμε στη δημοσιότητα στη συνέχεια το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΨ1Θ465ΧΘΞ-Τ6Ρ), με το οποίο ανακοινώνεται η προαναφερόμενη πίστωση των 250 χιλιάδων €, εκφράζοντας ταυτοχρόνως, και μέσω αυτής της ανακοίνωσης, την ευαρέσκειά μας προς τους συντελεστές εξασφάλισης της πίστωσης, τον Υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε, τον συμπατριώτη μας Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού κ. Σταύρο Καραγκούνη και την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας για την έγκριση της πίστωσης.

Θέρμο, 2-8-2017

                                Για τον συνδυασμό «Δύναμη Συνεργασίας»

Ο επικεφαλής του συνδυασμού και Δήμαρχος Θέρμου

Σπύρος Κωνσταντάρας

Related Posts

Comments are closed.

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.